THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Một số lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021
Publish date 05/03/2022 | 10:13  | View count: 226

Ngày 29/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 /10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật thuế hiện hành, Chi cục Thuế quận Cầu Giấy hướng dẫn một số lưu ý khi thực hiện Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2021, cụ thể như sau:

I. Những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNCN năm 2021

1. Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

- Đối với tổ chức chi trả thu nhập: Chậm nhất là ngày 31/3/2022;

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Chậm nhất là ngày 30/4/2022; ( Do ngày 30/4/202 2 là ngày nghỉ lễ nên thời hạn chậm nhất là ngày 0 2 /5/202 2)

- Đối với cá nhân có số thuế đề nghị hoàn thì có thể nộp bất kỳ thời điểm nào mà không bị xử phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế.

2 . Mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

Mẫu biểu hồ sơ khai thuế quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC được áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi và áp dụng  đối với kỳ quyết toán thuế năm 2021.

- Đối với tổ chức chi trả thu nhập: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

- Đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

3. Quy định trường hợp được miễn thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế

Cá nhân có số tiền thuế phát sinh phải nộp sau quyết toán thuế TNCN từ tiền lương, tiền công từ 50.000 đồng trở xuống được miễn thuế TNCN và không phải nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN với Cơ quan thuế.

4. Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế

 Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế (NNT) là cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021 một cách thuận tiện, nhanh chóng, hướng tới cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, kết nối Chính phủ điện tử, đồng thời phòng, tránh bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Covid-19 gây ra, cơ quan thuế triển khai hỗ trợ cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế theo 3 cách (chi tiết theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 đính kèm)

Các lợi ích khi cá nhân đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử:

- NNT có thể kê khai, nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN mà không cần nộp bản giấy đến cơ quan thuế.

- Giúp NNT tiết kiệm thời gian, chi phí.

- NNT có thể thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan Thuế vào mọi lúc, mọi nơi, không hạn chế về không gian, thời gian.

- NNT không phải chờ đợi như hình thực nộp trực tiếp.

- Việc thực hiện các thủ tục qua giao dịch điện tử góp phần tránh tập trung đông người, nhằm phòng chống và ngăn ngừa lây nhiễm dịch Covid-19.

5. Kê khai, phân bổ và nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN

- Thực hiện kê khai theo phương thức điện tử: Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện kê khai theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 đính kèm.

- Nếu các đơn vị chưa sử dụng chữ ký số khi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm 2021 và cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử phải gửi file dữ liệu tại trang web thuedientu.gdt.gov.vn và in hồ sơ giấy gửi qua đường bưu điện đến cơ quan thuế để hạn chế tiếp xúc hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan thuế.

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện nâng cấp phần mềm HTKK phiên bản mới nhất (theo thông báo trên website Tổng cục thuế gdt.gov.vn) để thực hiện kê khai hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế.

- Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp phải phân bổ thuế TNCN thì thực hiện phân bổ theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

6. Địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (quy định tại Khoản 8 Điều 11 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP), cụ thể:

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ khai thuế trong năm.

+ Trường hợp cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả đã khấu trừ thì cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm.

+ Trường hợp không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì cá nhân tự lựa chọn nơi nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế như sau:

+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập đó.

+ Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.

+ Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú. 

+ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất cứ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

- Trường hợp cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, hoặc ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng, hoặc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10% thì nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

- Cá nhân cư trú trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nơi nộp hồ sơ khai quyết toán thuế là cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú.

II. Những lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế TNDN năm 2021

1. Mẫu biểu hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN

Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN và các phụ lục ban hành theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC (Phụ lục II).

2. Giảm thuế TNDN

Giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2021 đối với trường hợp doanh nghiệp có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Không áp dụng tiêu chí doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2021 giảm so với doanh thu trong kỳ tính thuế năm 2019 đối với trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020 và năm 2021.

3. Chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

Đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ phải có đầy đủ hồ sơ xác định theo quy định tại Nghị định 44/2021/NĐ-CP ngày 31/03/2021 để được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

4. Khai thuế, tính thuế, quyết toán thuế, phân bổ và nộp thuế TNDN

- Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp phải phân bổ thuế TNDN thì thực hiện phân bổ theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

III. Về nộp thuế

Khi nộp thuế, người nộp thuế ghi rõ trên chứng từ nộp đảm bảo các nội dung sau:

- Cơ quan quản lý thu: Chi cục Thuế quận Cầu Giấy.

- Tài khoản: 7111

- Ngân hàng được Ủy nhiệm thu:

+ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank);

+ Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam(Vietinbank);

Lưu ý:

Các khoản thuế TNCN nộp thông qua các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu qua Kho bạc nhà nước Hà Nội: sử dụng mã cơ quan thu là Chi cục Thuế quản lý (mã 1054743).

Đối với các khoản thuế TNCN còn lại phát sinh trên địa bàn (thuế TNCN không bao gồm thuế TNCN nộp thông qua các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu qua Kho bạc nhà nước Hà Nội): sử dụng mã cơ quan thu là mã điều tiết đặc thù (mã 2995412).

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có thể tham khảo các văn bản hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội được đăng tải trên website http://hanoi.gdt.gov.vn hoặc  liên hệ với Đội Tuyên truyền – Hỗ trợ người nộp thuế - Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, số điện thoại 0243.7930676 để được hướng dẫn./.

CHI CỤC THUẾ QUẬN