THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Giới thiệu về Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI)

Publish date 05/10/2020 | 10:14 AM  | View count: 135
Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (gọi tắt theo tên tiếng Anh làPAPI) là một bộ chỉ báo...

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Publish date 05/10/2020 | 09:33 AM  | View count: 151
Thủ tục 4: Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Trình tự thực hiện  1....

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Publish date 05/10/2020 | 09:31 AM  | View count: 125
Thủ tục 3: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,...

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Publish date 04/10/2020 | 10:24 AM  | View count: 333
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về hộ tịch

Publish date 02/10/2020 | 03:14 PM  | View count: 121
Với mục đích góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn yêu cầu của của công...

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Publish date 02/10/2020 | 09:29 AM  | View count: 223
Thủ tục 2: Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Trình tự thực...

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Publish date 02/10/2020 | 09:22 AM  | View count: 174
Thủ tục 1: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp, hộ ...