THÔNG BÁO

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:14 PM  | View count: 253
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nnghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:13 PM  | View count: 272
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:11 PM  | View count: 196
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:10 PM  | View count: 163
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:08 PM  | View count: 167
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:06 PM  | View count: 129
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:03 PM  | View count: 100
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/06/2021 | 03:26 PM  | View count: 220
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Kế hoạch thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy đến năm 2030

Publish date 24/06/2021 | 03:24 PM  | View count: 127
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN