THÔNG TIN CÁC PHƯỜNG

Phường Quan Hoa tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”
Publish date 15/08/2022 | 17:59  | View count: 96

Ngày 15/8/2022, Đảng ủy phường Quan Hoa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND phường, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội và toàn thể đảng viên của 29 chi bộ trực thuộc.

Đồng chí PGS,TS Nguyễn Viết Thông - Báo cáo viên Trung ương, Nguyên Tổng Thư ký Hội đồng lý luận Trung ương tới dự và trực tiếp là báo cáo viên Hội nghị.

Đồng chí PGS, TS Nguyễn Viết Thông đã truyền đạt cho đảng viên phường Quan Hoa những nội dung cơ bản mà Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương đánh giá tổng kết về: 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện cuộc đổi mới; 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đồng thời truyền đạt cho đảng viên những nội dung cốt lỗi của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Nghị quyết số 18 về  "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20 về "Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong gia đoạn mới"; Nghị quyết số 21 về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" và Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về “P hương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô  Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

 

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Linh Chi - Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường đề nghị cấp ủy các chi bộ và từng đồng chí đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đưa việc học tập và triển khai thực hiện các Nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ phường.

PHƯỜNG QUAN HOA