ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Nhận diện và phòng chống âm mưu phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch
Publish date 19/05/2021 | 17:45  | View count: 122

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng sau Đại hội XIII của Đảng. Thực hiện thành công cuộc bầu cử, sẽ góp phần thiết thực xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị thực hiện nhiều hoạt động chống phá quyết liệt, đặc biệt là chiêu trò lợi dụng mạng xã hội để tung ra các luận điệu xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác bầu cử. Những bài viết, phỏng vấn trên các website, trang mạng xã hội do các cá nhân, tổ chức phản động, chống đối, cơ hội chính trị điều hành; một số trang báo nước ngoài chứa đựng nội dung tiêu cực, thiếu chính xác về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại nước ta. Chúng đưa ra luận điệu hết sức sai lệch và thâm hiểm như: Bầu cử chỉ là “màn kịch dân chủ” do Đảng đạo diễn, “Không thể có cuộc bầu cử dân chủ khi Đảng Cộng sản lãnh đạo cuộc bầu cử” v.v… Thực hiện chiêu trò “tự ứng cử”, hô hào các hội nhóm dân chủ trên mạng xã hội ký tên ảo, tung hô, ủng hộ cho các “nhà dân chủ” để gây rối, phá hoại cuộc bầu cử của chúng ta. Thông qua việc tự ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp các đối tượng đánh bóng tên tuổi của họ trong giới “dân chủ”. Những thông tin mà các đối tượng xấu đưa ra đã trở thành cái cớ cho các thế lực thù địch bên ngoài xuyên tạc, biến tướng, vu khống, công kích công tác bầu cử của chúng ta. Mặt khác, các đối tượng chống phá cũng ra sức xuyên tạc công tác tổ chức bầu cử, tung ra các kiến nghị vô căn cứ. Trên nhiều trang mạng xã hội đang lan truyền những bài viết “xếp ghế” cho nhân sự trong Quốc hội, HĐND các cấp. Các đối tượng rêu rao những luận điệu vô cùng độc hại, tiêu cực, cho rằng bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp chỉ là hình thức, quyền lực trong Quốc hội, HĐND đã được các “phe nhóm” của Đảng “an bài”, “thỏa hiệp”, “phân chia”. Những luận điệu này đã tiếp cận đến không ít người dùng mạng xã hội. Trước vấn đề về số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, đặc biệt là số lượng đại biểu là người ngoài Đảng, các đối tượng cơ hội chính trị cũng tích cực chọc ngoáy, xuyên tạc, biến tướng bản chất vấn đề.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng chỉ rõ: “Công tác đấu tranh phản bác, ngăn chặn các thông tin xấu độc, quan điểm sai trái, thù địch có lúc, có nơi còn bị động, thiếu sắc bén, tính chiến đấu chưa cao; công tác nắm bắt dư luận trước những sự kiên, tình huống bất ngờ còn chưa kịp thời”. Do vậy, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công thì ngay lúc này, việc nâng cao cảnh giác, nhận diện và chủ động đấu tranh, quyết liệt làm thất bại những thủ đoạn xuyên tạc, gây rối, bôi nhọ, phá hoại của các thế lực thù địch và các phần tử bất mãn, cơ hội chính trị là điều rất cần thiết và quan trọng hơn bao giờ hết. 

Như chúng ta đã biết, Hiến pháp 2013 quy định rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam -… là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vì vậy, việc Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là đúng quy định của pháp luật. Đảng lãnh đạo bầu cử không phải là làm thay cho Nhà nước, không phải là bao biện như những luận điệu của các thế lực phản động vẫn đang cố gắng rêu rao, phủ nhận. Hơn nữa, thực tiễn cũng đã chỉ ra, Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là cơ sở quan trọng để bảo đảm sự thống nhất trong công tác bầu cử; góp phần lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, đủ số lượng, có cơ cấu hợp lý đối với đội ngũ đại biểu; tạo nền tảng cho việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc Đảng lãnh đạo công tác bầu cử là điều cần thiết để củng cố, đoàn kết thống nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Pháp luật nước ta cũng quy định, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp. Quyền bầu cử và ứng cử là quyền của công dân, được Hiến pháp quy định. Không ai có quyền ngăn cản việc công dân thực hiện những quyền này. Chính vì vậy, người dân cần tỉnh táo trước chiêu trò tung tin sai sự thật, xuyên tạc. Các cơ quan chức năng cần kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng quyền tự do dân chủ để xuyên tạc, vi phạm pháp luật, phá hoại cuộc bầu cử. Công khai kết quả xử lý trên báo chí truyền thông để tạo sức răn đe, giáo dục.

Cần làm rõ những người tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp phải đáp ứng những tiêu chuẩn nhất định. Việc lựa chọn những ứng cử viên để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp được tiến hành theo đúng quy định tại Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Đảng ta đã chỉ rõ: “Kiên quyết không giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người sa sút về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức, chạy quyền, xu nịnh, kiêu ngạo, quan liêu, gây mất đoàn kết, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước”.

Để góp phần cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công cần khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, biểu thị rõ thái độ dứt khoát trước các biểu hiện lừa gạt, kích động của các thế lực thù địch góp phần giữ vững thế trận lòng dân trước sự chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân; động viên cử tri tự giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất.

Các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần phối hợp chặt chẽ để nắm bắt tư tưởng chính trị, tâm tư nguyện vọng; đề ra các giải pháp kịp thời đối với những vấn đề nhạy cảm, những vấn đề có thể phát sinh trong công tác bầu cử.

Các cơ quan phát ngôn của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội…và mọi người dân Việt Nam cần lên tiếng phản bác những thông tin xấu độc, tuyên truyền chống đối sự lãnh đạo của Đảng đối với công cuộc bầu cử; đồng thời góp phần chỉ ra những ứng viên không đủ tiêu chuẩn, chưa được hiệp thương giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Phải làm rõ cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Các cơ quan chức năng cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho toàn xã hội; tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, giữa các lực lượng về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tăng cường sự hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, ban, ngành, các lực lượng  trong định hướng thông tin; chia sẻ các thông tin cần thiết có liên quan đến hoạt động tuyên truyền chống phá bầu cử của các đối tượng phản động, chống đối chính trị để kịp thời đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm; tăng cường đấu tranh trên không gian mạng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, phản động... Từ đó nâng cao khả năng “tự đề kháng”, tự bảo vệ chính mình trước các thông tin, xấu độc; có thái độ, trách nhiệm rõ ràng trước các luồng thông tin xấu lan truyền trên mạng xã hội trước, trong và sau thời điểm diễn ra cuộc bầu cử.

Kịp thời cung cấp các thông tin thường xuyên, liên tục, chính xác về công tác chuẩn bị và quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, qua đó giúp người dân có điều kiện tiếp cận các thông tin chính thống; hạn chế ảnh hưởng của những thông tin sai trái, xấu độc. Coi trọng phát huy vai trò của các lực lượng chuyên trách về quản lý an ninh thông tin mạng; chủ động xây dựng các phương án xử lý và xử lý kiên quyết, kịp thời đối với các đối tượng chống phá, phá hoại bầu cử; những cá nhân, tổ chức xuyên tạc, bôi nhọ chế độ, lợi dụng dân chủ để dẫn dắt dư luận xã hội, phá hoại cuộc bầu cử...

Xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi phạm pháp luật về bầu cử. Kiến quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc, âm mưu hoạt động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối an ninh, trật tự, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của người có uy tín, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Vạch trần chiêu trò đòi “dân chủ” vô nguyên tắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng những lập luận chặt chẽ, luận cứ rõ ràng, lý lẽ sắc bén sẽ giúp cho cán bộ và nhân dân, đặc biệt là những người làm công tác tư tưởng những lý luận, những nguyên tắc và triết lý để bảo vệ đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vạch trần và chỉ ra đúng, trúng những âm mưu, ý đồ xấu của các thế lực thù địch; củng cố niềm tin của nhân dân, góp phần cho công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công.

PGS. TS Nghiêm Đình NhậpBí thư Chi bộ - Trưởng ban CTMT 22, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội