THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục: Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Publish date 01/12/2021 | 10:50 AM  | View count: 42
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Publish date 01/12/2021 | 10:45 AM  | View count: 42
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Publish date 01/12/2021 | 10:40 AM  | View count: 44
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Publish date 01/12/2021 | 10:35 AM  | View count: 49
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động

Publish date 01/12/2021 | 10:30 AM  | View count: 55
* Trình tự thực hiện: - Tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính quận Cầu Giấy. - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và...

Thủ tục: Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Publish date 01/12/2021 | 10:25 AM  | View count: 44
* Trình tự thực hiện: - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động thư viện, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư...

Thủ tục: Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Publish date 01/12/2021 | 10:20 AM  | View count: 51
* Trình tự thực hiện: - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, cơ quan, tổ chức, cá...

Thủ tục: Thông báo thành lập đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập và thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng

Publish date 01/12/2021 | 10:15 AM  | View count: 46
* Trình tự thực hiện: - Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư...

Thủ tục: Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Publish date 01/12/2021 | 10:10 AM  | View count: 51
* Trình tự thực hiện: - Trường hợp thay đổi về địa điểm kinh doanh phải thực hiện thủ tục cấp mới Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke theo quy định ...

Thủ tục: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Publish date 01/12/2021 | 10:05 AM  | View count: 51
* Trình tự thực hiện: - Doanh nghiệp, hộ kinh doanh gửi 01 bộ hồ sơ để nghị cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke tới cơ quan quản lý...