TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH NĂM 2021

Thông báo số 17/TB-BCĐQ ngày 22/02/2021 của BCĐ tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính về phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các Phòng, ban, ngành, UBND các phường thành viên Ban chỉ đạo
Publish date 25/02/2021 | 10:00  | View count: 131

Xem nội dung tại đây.

 

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN