ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN CẦU GIẤY
Publish date 21/12/2020 | 09:00  | View count: 37195

UBND QUẬN CẦU GIẤY

I. LÃNH ĐẠO UBND QUẬN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

1

Bùi Tuấn Anh

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận

2

Trần Việt Hà

Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận

3

Trịnh Thị Dung

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận

4

Trần Đình Cường

Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận

 

II. ỦY VIÊN UBND QUẬN

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

  1.  

Dương Văn Hiếu

Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Ủy viên UBND, Trưởng Công an quận

  1.  

Trương Công Dũng

Ủy viên Thường vụ Quận ủy, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận

  1.  

Phan Thị Thu Hà

Quận ủy viên, Ủy viên UBND, Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận

  1.  

Phạm Ngọc Anh

Quận ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận

  1.  

Nguyễn Minh Hiển

Quận ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Nội vụ quận

 Nguyễn Minh CườngQuận ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận
 Hoàng Trung KiênQuận ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường quận
  1.  

Phan Thị Hồng Minh

Quận ủy viên, Ủy viên UBND, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận

 Vũ Trung Kiên

Ủy viên UBND, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận

  1.  

Trần Cẩm Anh

Ủy viên UBND, Chánh Thanh tra quận

  1.  

Bùi Thanh Vân

Ủy viên UBND, Trưởng phòng Kinh tế quận

  1.  

Nguyễn Đức Viên

Ủy viên UBND, Trưởng phòng Y tế quận

 Nguyễn Quang HồngỦy viên UBND, Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội quận
 Đỗ Minh NgọcỦy viên UBND, Trưởng phòng Tư pháp quận
 

VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 833 0264

A. CHỨC NĂNG

1. Văn phòng HĐND và UBND quận là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND và UBND quận.

2. Văn phòng HĐND và UBND quận có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp HĐND và UBND về các nội dung sau:

- Hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu giúp Chủ tịch UBND về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

- Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

- Trực tiếp quản lý hoạt động của Ban Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

- Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, ngoại vụ.

- Tham mưu UBND quận về hoạt động Công nghệ thông tin trong cơ quan UBND quận.

3. Văn phòng HĐND và UBND có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

B. NHIỆM VỤ

* Nhiệm vụ, quyền hạn chung

1. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng HĐND và UBND quận;

2. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi HĐND và UBND quận; ban hành và quản lý văn bản theo quy định; được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND quận;

3. Thực hiện phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc ủy quyền của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận;

4. Tham mưu giúp HĐND, UBND quận: Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán; quản lý kinh phí hoạt động của HĐND, UBND. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND;

5. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chuẩn ngạch công chức trong các bộ phận thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận;

6. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND và UBND quận;

7. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản, chỉ đạo của HĐND, Thường trực HĐND các Ban HĐND, UBND, Chủ tịch Ủy ban nhan dân quận:

- Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận; định kỳ rà soát, báo cáo Thường trực HĐND, Chủ tịch UBND quận để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;

- Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận.

8. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:

- Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận;

- Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của HĐND, Thường trực HĐND, UBND, Chủ tịch UBND quận;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, điều kiện cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ và công tác lễ tân, phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc ủy quyền của HĐND và UBND quận.

* Nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu tổng hợp, tổ chức cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND quận:

1. Tham mưu, xây dựng, trình HĐND quận ban hành:

-  Quy chế làm việc của Thường trực HĐND quận;

- Quyết định phân công công tác Thường trực HĐND quận.

2. Giúp HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND quận xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và cả năm; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt;

3. Phục vụ Thường trực HĐND điều hành công việc chung của HĐND quận; điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND quận; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận, nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND quận; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận trong hoạt động phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước;

4. Giúp Thường trực HĐND quận xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND quận; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND, phiên họp của Thường trực HĐND, cuộc họp của các Ban của HĐND quận; tổng hợp chất vấn của đại biểu HĐND quận;

5. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận xây dựng báo cáo công tác; giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; tham mưu, giúp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND thẩm tra, hoàn thiện các văn bản, dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình giữa hai kỳ họp của HĐND theo sự phân công của Thường trực HĐND quận;

6. Tham mưu, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND quận trong hoạt động giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghị quyết về giám sát;

7. Phục vụ Thường trực HĐND và đại biểu HĐND quận tiếp công dân; tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến HĐND, Thường trực HĐND quận; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân;

8. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phục vụ đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND quận tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

9. Phục vụ Thường trực HĐND tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và các văn bản khác theo yêu cầu của Thường trực HĐND Thành phố;

10. Phục vụ Thường trực HĐND quận thực hiện việc: Bầu cử đại biểu HĐND các cấp; phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND phường;

11. Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND quận;

12. Được quyền đề nghị hoặc yêu cầu các đơn vị cùng cấp, cấp dưới phối hợp thực hiện nhiệm vụ; được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tài liệu cho HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND quận hoạt động theo quy định;

13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do HĐND, Thường trực HĐND quận giao theo quy định của pháp luật.

*Nhiệm vụ, quyền hạn trong tham mưu, giúp việc của UBND, Chủ tịch UBND quận:

1. Tham mưu, xây dựng, trình UBND quận ban hành:

- Quy chế làm việc của UBND quận; Phân công công tác thành viên UBND quận.

- Văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND quận.

2. Tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND trình UBND, Chủ tịch UBND quận:

- Tổng hợp đề nghị của các phòng chuyên môn, cơ quan thuộc UBND quận, UBND phường và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Kiến nghị với Chủ tịch UBND quận đưa vào chương trình, kế hoạch công tác những vấn đề cần tập trung chỉ đạo, điều hành hoặc giao cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng đề án, dự án, dự thảo văn bản.

- Xây dựng, trình UBND, Chủ tịch UBND quận ban hành hoặc phê duyệt chương trình, kế hoạch công tác.

- Theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận, UBND phường và các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả thực hiện; kiến nghị giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác.

- Kịp thời báo cáo, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, đáp ứng yêu cầu quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND quận.

3. Phục vụ hoạt động của UBND quận:

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, nội dung, phục vụ các cuộc họp của UBND quận.

- Thực hiện chế độ tổng hợp, báo cáo.

- Theo dõi, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế làm việc của UBND quận.

- Tổ chức công tác tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định của pháp luật.

4. Tham mưu, giúp Chủ tịch UBND quận thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp.

- Theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND đối với các phòng chuyên môn, cơ quan, đơn vị thuộc UBND quận, UBND phường. Đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; tham mưu báo cáo HĐND quận.

- Chỉ đạo, áp dụng biện pháp cần thiết giải quyết công việc trong trường hợp đột xuất, khẩn cấp.

- Cải tiến lề lối làm việc; duy trì kỷ luật, kỷ cương của bộ máy hành chính nhà nước quận.

5. Tiếp nhận, xử lý, trình UBND, Chủ tịch UBND quận giải quyết những văn bản, hồ sơ do các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi, trình (văn bản đến):

- Đối với đề án, dự án, dự thảo văn bản do các cơ quan trình: Kiểm tra hồ sơ, trình tự, thủ tục, soạn thảo, thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản; tóm tắt nội dung, nêu rõ thẩm quyền quyết định, sự đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND quận đối với vấn đề liên quan, đề xuất một trong các phương án: Ban hành, phê duyệt; đưa ra phiên họp UBND quận; gửi lấy ý kiến các thành viên UBND quận; thông báo ý kiến của Chủ tịch UBND quận yêu cầu cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh lại, lấy thêm ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định và quy chế làm việc của UBND quận.

Trong quá trình xử lý, nếu đề án, dự án, dự thảo văn bản còn ý kiến khác nhau, Văn phòng HĐND và UBND quận chủ trì họp với cơ quan, tố chức liên quan để trao đổi trước khi trình.

- Đối với dự thảo báo cáo, bài phát biểu: Phối hợp với các cơ quan liên quan biên tập, hoàn chỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND quận.

- Đối với những văn bản khác (văn bản đến): Tham mưu giúp Chủ tịch UBND quận xử lý, giao nhiệm vụ cho các đơn vị liên quan thực hiện; tổ chức các điều kiện cần thiết để UBND, Chủ tịch UBND quận xử lý công việc theo quy định của pháp luật và phù hợp với nội dung của văn bản; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị liên quan.

6. Rà soát nhằm phát hiện vướng mắc, phát sinh về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và nghiệp vụ hành chính văn phòng trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND quận; kịp thời báo cáo UBND quận sửa đổi, bổ sung; hàng năm, tổng hợp, báo cáo Văn phòng UBND Thành phố.

7. Thực hiện chế độ thông tin:

- Tổ chức quản lý, cập nhật thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND quận.

- Thiết lập, quản lý và duy trì mạng tin học của UBND quận; thực hiện kết nối hệ thống thông tin hành chính điện tử chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND quận.

8. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND, Chủ tịch UBND quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Phan Thị Thu Hà - Chánh Văn phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0476

2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hải - Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 2822

3. Đ/c Ngô Thị Hồng Hạnh - Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 0010

4. Đ/c Nguyễn Thị Nguyệt Minh - Phó Chánh Văn phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 8074

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Huân chương Lao động hạng ba do Chủ tịch Nước tặng thưởng năm 2007.

- Bằng khen hoặc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 8 năm liên tục (từ 2009 - 2016) của UBND Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen “Đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm” của UBND Thành phố Hà Nội năm 2014.

- Bằng khen “Đơn vị có thành tích trong công tác từ năm 2010 đến năm 2012, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và  BVTQ” của Thủ tướng Chính phủ năm  2013.

- Bằng khen “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm” của  UBND Thành phố Hà Nội năm 2016.

THANH TRA QUẬN CẦU GIẤY

Địa  chỉ : s ố 36, đườ ng C ầ u Gi ấ y , ph ườ ng Quan Hoa , qu ậ n C ầ u Gi ấ y , H à Nội

Đ iện thoại : 0243 834 8769

A . CHỨC N Ă NG

- Thanh tra quận là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Cầu Giấy có chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận mà trực tiếp là Chủ tịch UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ của Thanh tra Thành phố.

B . NHIỆM VỤ V À QUYỀN HẠN

Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình UBND quận ban hành quyết định về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND quận kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được UBND quận hoặc Chủ tịch UBND quận phê duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức phường.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân phường.

7. Về thanh tra:

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của UBND phường, của cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; thanh tra vụ việc phức tạp có liên quan đến trách nhiệm của nhiều UBND phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và các cơ quan, đơn vị khác theo kế hoạch được duyệt hoặc đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND quận giao;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra quận và của Chủ tịch UBND quận.

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Hướng dẫn UBND phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch UBND quận;

- Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận khi được giao;

- Xem xét, kết luận việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch UBND phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch UBND quận xem xét, giải quyết lại theo quy định;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch UBND quận;

- Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

9. Về phòng, chống tham nhũng:

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng của UBND phường và các cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND quận;

- Phối hợp với cơ quan Kiểm toán nhà nước, cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có - Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tổng hợp kết quả kê khai, công khai, xác minh, kết luận, xử lý vi phạm về minh bạch tài sản, thu nhập trong phạm vi địa phương mình; định kỳ báo cáo kết quả về Thanh tra Thành phố;

- Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra quận.

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của UBND quận và Thanh tra Thành phố.

13. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND quận.

14. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND quận giao và theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Trần Cẩm Anh - Chánh Thanh tra.

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 1334

2. Đ/c Đặng Thị Cẩm Thúy - Phó Chánh thanh tra.

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 8769

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2013” của UBND Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2014” của UBND Thành phố Hà Nội.

- Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2015 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

PHÒNG NỘI VỤ QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 834 8766

 

A. CHỨC NĂNG

1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Cầu Giấy có chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng; công tác thanh niên.

2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND quận, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.

B. NHIỆM VỤ

1. Trình UBND, Chủ tịch UBND quận ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

3. Về tổ chức, bộ máy:

- Trình UBND, Chủ tịch UBND quận ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Phòng Nội vụ theo quy định và theo hướng dẫn của UBND Thành phố;

- Tham mưu, giúp UBND quận trình cấp có thẩm quyền quyết định việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Cầu Giấy;

- Thẩm định về nội dung đối với dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận;

- Thẩm định đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết định của UBND quận Cầu Giấy theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND Thành phố;

- Tham mưu, giúp UBND quận trong việc trình UBND Thành phố quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận theo quy định của luật chuyên ngành;

- Thẩm định việc thành lập, kiện toàn, sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND quận theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

- Thẩm định, trình UBND quận, Chủ tịch UBND quận kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàng năm của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận để UBND quận trình UBND Thành phố theo quy định;

- Trình Chủ tịch UBND quận giao biên chế công chức, giao số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật;

- Tổng hợp, báo cáo biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức:

- Trình UBND quận ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND quận quản lý xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố;

- Giúp UBND quận đôn đốc, theo dõi, thẩm định, tổng hợp việc xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận để trình UBND Thành phố thẩm định; giúp UBND quận tổng hợp danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức của quận để trình UBND Thành phố theo quy định;

- Trình UBND quận thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND quận theo quy định, theo phân cấp hoặc ủy quyền của UBND Thành phố.

6. Về công tác xây dựng chính quyền:

- Tham mưu, giúp UBND quận trong việc tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của UBND Thành phố;

- Giúp UBND quận trình Hội đồng nhân dân quận bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND quận theo quy định của pháp luật;

- Trình Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp phường theo quy định;

- Giúp UBND quận trình Chủ tịch UBND Thành phố phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, trình UBND quận đề án liên quan đến việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn để UBND quận trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định;

- Tham mưu, giúp UBND quận hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đến công tác địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Giúp UBND quận trong việc quản lý hồ sơ, mốc, chỉ giới, bản đồ địa giới hành chính của quận theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp UBND quận hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở các phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định;

- Tham mưu, trình UBND quận trong việc hướng dẫn thành lập, giải thể, sáp nhập và kiểm tra, tổng hợp, báo cáo về hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn quận theo quy định; thực hiện việc bồi dưỡng công tác cho cấp trưởng, cấp phó của tổ dân phố theo quy định;

- Tham mưu, giúp UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra UBND các phường trong việc xây dựng, thực hiện các văn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND quận và theo quy định của pháp luật.

7. Về cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường:

- Trình Chủ tịch UBND quận quyết định việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý vị trí việc làm, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho từ chức, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, thôi việc, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận Cầu Giấy theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND Thành phố;

- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ, công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, công chức cấp phường theo quy định của pháp luật, theo phân cấp quản lý của UBND Thành phố và hướng dẫn của Sở Nội vụ;

- Giúp UBND quận thực hiện việc tuyển dụng, quản lý công chức cấp phường; thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp phường và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường theo quy định.

8. Về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức:

- Trình UBND quận triển khai, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn cùng cấp và UBND cấp phường thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương;

- Trình UBND quận các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức trên địa bàn quận;

- Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức ở địa phương theo quy định.

9. Giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về tổ chức và hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Chủ tịch UBND Thành phố.

10. Về công tác văn thư, lưu trữ:

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, quy định về văn thư, lưu trữ của Nhà nước và của Thành phố Hà Nội đối với các cơ quan, tổ chức ở cấp quận và cấp phường theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện công tác báo cáo, thống kê về văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

11. Về công tác thi đua, khen thưởng:

- Tham mưu, đề xuất với UBND quận tổ chức các phong trào thi đua và triển khai thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước trên địa bàn quận; làm nhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận;

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch, nội dung thi đua, khen thưởng trên địa bàn quận; xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

12. Về công tác tôn giáo:

- Giúp UBND quận chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo trên địa bàn;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn cùng cấp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu, giúp UBND quận giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

13. Về công tác thanh niên:

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên và công tác thanh niên;

- Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề liên quan đến thanh niên, công tác thanh niên theo quy định và theo phân cấp;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và các tổ chức khác của thanh niên trong việc thực hiện hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định.

14. Trình UBND quận ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác nội vụ đối với các cơ quan, đơn vị ở cấp quận và UBND cấp phường.

15. Thực hiện việc kiểm tra, giải quyết các khiếu nại, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm về công tác nội vụ trong địa bàn quận theo quy định. Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

16. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo Chủ tịch UBND quận và Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình, kết quả triển khai công tác nội vụ trên địa bàn.

17. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về công tác nội vụ trên địa bàn.

18. Quản lý vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong cơ quan Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật.

19. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.

20. Giúp UBND quận quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND phường về công tác nội vụ và các lĩnh vực công tác khác được giao trên cơ sở quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của UBND quận, Chủ tịch UBND quận hoặc theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Nguyễn Minh Hiển - Trưởng phòng

-  Điện thoại liên hệ: 0243 833 2891

2. Đ/c Nguyễn Thu Hiền - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 2891

3. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 2891

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Huân chương lao động hạng III 2009;

- Bằng khen UBND hành phố Hà Nội các năm 2011, 2012, 2014, 2015 và 2016;

- Tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố năm 2013, 2015;

- Giấy khen Sở Nội vụ các năm 2012, 2015.

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 833 0848

A. CHỨC NĂNG

- Tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản; quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về quản lý và tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực  kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực tài chính của Sở Tài chính.

B. NHIỆM VỤ

I. Về lĩnh vực tài chính

1. Trình UBND quận ban hành các quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực tài chính; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực tài chính thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tham mưu, giúp UBND quận theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực tài chính, đầu tư trên địa bàn.

3. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc quận, UBND phường xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách quận theo hướng dẫn của Sở Tài chính trình UBND quận.

4. Tổng hợp, lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách quận trình HĐND, UBND quận; lập dự toán ngân sách điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để trình HĐND, UBND quận; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp phường, đơn vị hành chính sự nghiệp của nhà nước thuộc cấp huyện.

6. Phối hợp với cơ quan có liên quan trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

7. Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do quận quản lý; thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách phường; lập quyết toán thu, chi ngân sách quận; tổng hợp, lập báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận và quyết toán thu, chi ngân sách cấp quận (bao gồm quyết toán thu, chi ngân sách quận và quyết toán thu, chi ngân sách cấp phường) báo cáo UBND quận để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn.

Tổ chức thẩm tra, trình Chủ tịch UBND quận phê duyệt quyết toán đối với dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chủ tịch UBND quận. Thẩm tra, phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư bằng nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng cơ bản thuộc ngân sách quận quản lý và các nguồn vốn khác theo phân cấp của UBND Thành phố.

Thẩm tra các dự án đầu tư do cấp phường thực hiện đầu tư (nếu có) để làm căn cứ phê duyệt quyết toán đối với dự án giao Chủ tịch UBND cấp phường phê duyệt; hướng dẫn UBND cấp phường về công tác quản lý dự án đầu tư theo quy định và phân cấp của cấp quận.       

8. Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc  quận quản lý theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Thẩm định, trình UBND quận quyết định theo thẩm quyền việc mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, thanh lý, bán, tiêu hủy tài sản nhà nước.

Tổng hợp nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung trình UBND quận phê duyệt, gửi trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính trực thuộc Sở Tài chính thực hiện.

9. Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý giá theo quy định của UBND Thành phố; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn; tổ chức thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo phân công, phân cấp của UBND Thành phố và theo quy định của pháp luật; chủ trì thực hiện thẩm định giá đối với tài sản nhà nước tại địa phương theo phân cấp của UBND cấp Thành phố.

11. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND quận giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.

II. Về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư

1. Trình UBND quận:

- Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm và hàng năm của quận,đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn quận, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành cấp thành phố đã được phê duyệt;

- Dự thảo các quyết định, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của UBND quận, Sở Kế hoạch và đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch UBNDquận các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND quận; thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch UBND quận về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch UBND quận quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do UBND quận là chủ đầu tư;

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy

hoạch, kế hoạch, chường trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

4. Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn quận; hướng dẫn chuyên  môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp phường.

5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tổ cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

III. Về lĩnh vực khác

1. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý tài chính - đầu tư và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

2. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND quận, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Quản lý và chịu trách nhiệm về cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của UBND quận.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính - đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND quận theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo phân công của UBND quận.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Phan Thị Hồng Minh  - Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0746

2. Đ/c Tạ Trường Giang - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 8330848

3. Đ/c Đặng Thục Phương - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 5008

4. Đ/c Phạm Thu Trang - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 8330848

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành Kế hoạch và Đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội các năm 2013 và 2017

- Bằng khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2013

- Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua của UBND Thành phố Hà Nội các năm 2014, 2015

- Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách của Sở Tài Chính Hà Nội năm 2014

- Bằng khen Tập thể có nhiều thành tích đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển ngành Kế hoạch và Đầu tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư năm 2015

- Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2016

- Huân chương lao động Hạng Nhì do Chủ tịch Nước tặng thưởng năm 2016

- Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2017.

PHÒNG KINH TẾ QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 767 3903

A. CHỨC NĂNG

- Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công thương; khoa học và công nghệ trên địa bàn quận.

- Tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nông nghiệp; thủy sản trên địa bàn quận.

B. NHIỆM VỤ

I. Về lĩnh vực công thương

1. Trình UBND quận dự thảo quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực công thương.

2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận.

3. Giúp UBND quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.

4. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực công thương theo quy định của pháp luật.

5. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực công thương.

6. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công thương đối với công chức cấp xã.

7. Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.

8. Tham mưu giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn quận; tham gia xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn quận; xây dựng, lập hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; lập quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng và tổ chức triển khai đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp trên địa bàn quận sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động công thương trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động công thương trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.

 

II. Về lĩnh vực khoa học và công nghệ

1. Trình UBND quận ban hành quyết định; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về khoa học và công nghệ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn.

2. Trình Chủ tịch UBND quận quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của Luật khoa học và công nghệ và phân cấp của UBND Thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, kế hoạch về khoa học và công nghệ sau khi được ban hành, phê duyệt; thông tin, thống kê, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý khoa học và công nghệ đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

4. Quản lý, triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; phát triển phong trào lao động sáng tạo; phổ biến, lựa chọn các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

5. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm; kiểm tra đo lường chất lượng sản phẩm và hàng hóa trên địa bàn.

6. Tổ chức kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

7. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn.

8. Xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định với UBND quận và Sở Khoa học và Công nghệ.

III. Về lĩnh vực nông nghiệp

1. Trình UBND quận (huyện, thị xã) ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai; dịch bệnh trên địa bàn; chất lượng, an toàn thực phẩm để UBND quận trình HĐND cùng cấp thông qua; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực chuyên ngành nông nghiệp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND quận.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi lĩnh vực quản lý được giao; theo dõi thi hành pháp luật.

4. Tổ chức hoạt động thống kê phục vụ yêu cầu quản lý theo quy định.

5. Quản lý về chất lượng, vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông sản,  thủy sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

6. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, thủy sản; vật tư nông, lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn quận.

7. Giúp UBND cấp quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.

8. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của phòng theo quy định của pháp luật.

9. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của phòng cho công chức cấp xã về nông nghiệp.

10. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về nông nghiệp, thủy sản, đối với các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn quản lý; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

11. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về công tác phòng chống lụt, bão, thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; đề xuất biện pháp và tham gia chỉ đạo phòng, chống khắc phục hậu quả về thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn quận.

IV. Về lĩnh vực Kế hoạch đầu tư

1. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh cá thể và đăng ký hợp tác xã trên địa bàn theo quy định.

2. Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn quận.

3. Trực tiếp kiểm tra hộ kinh doanh theo hồ sơ đăng ký trên phạm vi địa bàn; phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp; xác minh nội dung đăng ký doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng địa diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn theo yêu cầu của phòng đăng ký kinh doanh cấp thành phố.

4. Định kỳ báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đuầ tư để tổng hợp báo cáo UBND thành phố và Bộ Kế hoạch Đầu tư.

V. Các nhiệm vụ khác:

1. Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của phòng.

2. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Công Thương, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

3. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phòng theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND quận.

4. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và theo chỉ đạo của UBND quận.

5. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND quận giao theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Bùi Thanh Vân - Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 9755

- Email: buithanhvan_pkt_caugiay@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Lưu Toàn Thắng - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 3903

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Bằng khen đã có thành tích  trong công tác quản lý nhà nước về điện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2012 của UBND Thành phố năm 2013.

- Giấy khen phòng Kinh tế quận Cầu Giấy đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn năm 2014 của Sở Công Thương năm 2015.

- Bằng khen đã có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc  gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố Hà Nội năm 2014 của UBND thành phố Hà Nội năm 2016.

-  Giấy khen phòng Kinh tế quận Cầu Giấy đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn năm 2015 của Sở Công Thương năm 2016

- Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác “An toàn thực phẩm năm 2016” của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017.

-  Giấy khen đã có thành tích trong thực hiện Chuyên đề thi đua tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng ATTP nông, lâm, thủy sản nhằm từng bước nâng cao nhận thức trách nhiệm của người sản xuất, sơ chế, kinh doanh vật tư, nông nghiệp, nông lâm thủy sản tạo niềm tin cho người tiêu dùng trên địa bàn thành phố của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thông năm 2017.

- Giấy khen đã có nhiều thành tích trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn năm 2017” của Sở Công thương năm 2018.

-  Bằng Khen đã có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc  gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của thành phố Hà Nội năm 2017 của  UBND Thành phố năm 2018.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 833 0717

A. CHỨC NĂNG

Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Cầu Giấy thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình; thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; báo chí; xuất bản; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại và hạ tầng viễn thông trên địa bàn đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND quận và theo quy định của pháp luật.

B. NHIỆM VỤ

1. Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước, phường hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo; chủ trương phường hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao; phòng, chống bạo lực trong gia đình.

4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.

5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.

6. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc UBND phường.

8. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn quận; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của UBND quận và Giám đốc các Sở: Văn hoá và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Du lịch

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận, Chủ tịch UBND quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Nguyễn Minh Cường - Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 1865

2. Đ/c Nguyễn Thu Trang - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0717

3. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Nữ - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0717

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Huân Chương lao động Hạng III của Chủ tịch Nước năm 2015.

- Cờ thi đua “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các năm 2013, 2014 và 2017.

- Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” của UBND Thành phố Hà Nội năm 2013.

- Bằng khen “Tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực thi quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông” của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2014.

- Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” của UBND Thành phố Hà Nội các năm 2014, 2015 và 2017.

- Bằng khen “Tập thể có thành tích xuất sắc trong liên hoan phát thanh tuyên truyền Năm trật tự và văn minh đô thị 2014” của UBND Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen “Đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc và đóng góp tích cực trong hoạt động khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương nhiều năm qua” của BCH Hội khuyến học Việt Nam năm 2015.

- Giấy khen “Đơn vi hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông” của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội các năm 2015 và 2017.

- Giấy khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ” của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội năm 2017.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại:0243 843 9756

A. CHỨC NĂNG

1. Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; nuôi con nuôi; hộ tịch; chứng thực; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Tư pháp chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế cộng chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.

B. NHIỆM VỤ

1. Trình UBND quận ban hành quyết định; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực tư pháp; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của HĐND và UBND quận trong lĩnh vực tư pháp.

2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực tư pháp sau khi đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở phường.

5. Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Phối hợp xây dựng quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của UBND quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND quận chủ trì xây dựng;

- Thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND quận; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND quận theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp.

6. Tham mưu về việc theo dõi thi hành pháp luật, cụ thể:

- Xây dựng và trình UBND quận ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và công chức chuyên môn thuộc UBND phường trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại phường;

- Tổng hợp, đề xuất với UBND quận về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND quận.

7. Tham mưu về việc kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể:

- Giúp HĐND và UBND quận tự kiểm tra văn bản do Hội đông nhân dân và UBND quận ban hành; hướng dân công chức chuyên môn thuộc UBNDphườngthực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND phường ban hành;

- Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND phường theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.

8. Tổ chức triển khai thực hiện việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND quận theo quy định của pháp luật; đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa chung của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận và của UBND phường.

9. Tham mưu về kiểm soát thủ tục hành chính, cụ thể:

- Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND qụận, hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên và theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính;

- Tham mưu giúp UBND quận chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thực hiện trên địa bàn quận để kiến nghị, đề xuất vịệc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, bãi bỏ.

10. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính, báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cơ quan chuyên môn quận, UBND phường.

11. Tham mưu về việc phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở, cụ thể:

- Xây dựng, trình UBND quận ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được, ban hành;

- Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra công tác phổ, biến giáo dục pháp luật tại quận; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND quận, cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND phường trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn quận;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận;

- Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở phường và ở các cơ quan, đơn vị khác trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

12. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở.

13. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch ủy ban nhân dân quận phê duyệt.

14. Giúp UBND quận thực hiện nhiệm vụ về xây dựng phường tiếp cận pháp luật theo quy định.

15. Tham mưu về việc quản lý và đăng ký hộ tịch, cụ thể:

- Chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch phường;

- Giúp UBND quận thực hiện đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật; đề nghị UBND quận quyết định việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do UBND phường cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường họp kết hôn trái pháp luật);

- Quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định;

- Quản lý, sử dụng sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch theo quy định pháp luật.

-  Thực hiện nhiệm vụ quản lý về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật.

15. Tham mưu về chứng thực, cụ thể:

- Hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

- Thực hiện cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký theo quy định của pháp luật.

16. Tham mưu về bồi thường nhà nước, cụ thể

- Đề xuất, trình UBND quận xác đinh cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn UBND phường thực hiện việc giải quyết bồi thường;

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp UBND phường có trách nhiệm giải quyết bồi thường.

16. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.

17. Tham mưu về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, cụ thể:

- Giúp UBND quận theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại quận;

- Đề xuất với UBND Thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

- Hướng dẫn nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của quận.

18. Giúp UBND quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự, hành chính theo quy định của pháp luật và quy chế phối hợp công tác giữa cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.

19. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp đối với công chức Tư pháp - Hộ tịch phường, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

20. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng.

21. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Tư pháp.

22. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thực hiện pháp luật trong các lĩnh vực quản lý đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

23. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật, phân công của UBND quận.

24. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, tài chính của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

25. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Đỗ Minh Ngọc - Trưởng phòng.

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 2294

2. Đ/c Phạm Thị Quyên - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 9756

3. Đ/c Vũ Thanh Mai - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 9756

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Bằng khen đơn vị có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội năm 2014.

- Cờ thi đua đơn vị suất xắc trong phong trào thi đua của UBND thành phố Hà Nội năm 2015.

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2015.

- Huân chương lao động hạng ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc do Chủ tịch Nước tặng thưởng năm 2017.

- Bằng khen đơn vi có thành tích trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2017.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 767 6579

A. CHỨC NĂNG

1. Phòng LĐ - TB&XH là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND quận và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

B. NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN, TÍNH CHẤT HOẠT ĐỘNG

1. Trình UBND quận ban hành các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm, đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND quận.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn quận sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

3. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở chữa bệnh giáo dục -lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn quận theo phân cấp, uỷ quyền.

5. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

6. Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về Bình đẳng giới, công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực hiện nhiệm vụ thường trực trong tham mưu ủy ban nhân dân quận về hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ.

 7. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp phường trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

8. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

9. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

11. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND  quận.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND quận.

14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Nguyễn Quang Hồng- Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 9068

2. Đ/c Hà Thị Lan - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 8767

3. Đ/c Đỗ Thị Mai Hường - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 6579

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Bằng khen “Đơn vị có thành tích trong thực hiện Kế hoạch trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2009-2013” của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2013.

- Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Danh hiệuTập thể Lao động xuất sắc năm 2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Bằng khen “Đơn vị có thành tích trong công tác thực hiện pháp lệnh quy định danh hiệu Bà mẹ Việt nam anh hùng”  của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2014.

- Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố Hà Nội” của Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố Hà Nội năm 2014.

- Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi 5 năm ( 2010-2015)” của Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố Hà Nội năm 2015.

- Bằng khen “Đơn vị đã có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành LĐTBXH giai đoạn 2013-2015” của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2015.

- Bằng khen“Đơn vị có thành tích trong triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015” Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2015.

- Bằng khen “Đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước ngành LĐTBXH giai đoạn 2011-2015” của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2015.

- Bằng khen “Đơn vị có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2015” của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2016.

- Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố  Hà Nội 5 năm ( 2011-2016)” của của Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi Thành phố Hà Nội năm 2016.

- Bằng khen “Đơn vị có thành tích trong công tác phòng, chống mại dâm năm 2016  của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2017.

- Bằng khen có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017)” của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2017.

- Danh hiệuTập thể lao động xuất sắc năm 2017 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch nước đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2012 đến năm 2016 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc năm 2017.

- Bằng khen “Đơn vị có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội” năm 2017 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội năm 2018.

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 485 Nguyễn Khang, phường QuanHoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 833 0306

A. CHỨC NĂNG

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận; giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND quận, Chủ tịch UBND quận và theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

B. NHIỆM VỤ

1. Trình UBND quận:

- Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND Thành phố về hoạt động giáo dục ở địa phương;

- Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục ở địa phương;

- Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông, trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND quận.

2. Trình Chủ tịch UBND quận dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài), đối với: Trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học; trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường phổ thông dân tộc nội trú không có cấp trung học phổ thông; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; công nhận việc thành lập trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận.

3.Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; công tác tuyển sinh, thi, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận.

5. Chủ trì xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; quyết định phân bổ, giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục thuộc UBND quận khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc UBND quận.

6. Kiểm tra chuyên ngành theo hướng dẫn của thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với thanh tra huyện, thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo trong các hoạt động kiểm tra, thanh tra về giáo dục và đào tạo ở địa phương.

7. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

8. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND quận sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

9. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

10.Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn quận.

11. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

12. Giúp UBND quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi, trách nhiệm và thẩm quyền của Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.

13. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

14. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý giáo dục và đào tạo đối với cán bộ, công chức xã được phân công phụ trách, theo dõi công tác giáo dục ở địa phương.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND quận.

16. Quản lý và chịu trách nhiệmvề tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND quận.

17. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND quận.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND quận giao và theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Phạm Ngọc Anh - Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 9201

2. Đ/c Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 0306

3. Đ/c Nguyễn Thanh Tịnh - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 9469

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 2012.

- Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội các năm: 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2009.

- Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội năm 2013 và 2010.

PHÒNG Y TẾ QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 16, ngách 39, ngõ 68 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, quận Cầu Giấy

Điện thoại: 0243 767 3950

 

A . CHỨC NĂNG

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, có chức năng tham mưu, giúp UBND quận thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND quận, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, UBND quận trong lĩnh vực y tế.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

3. Giúp UBND quận thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND quận.

4. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức phường.

6. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

7. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Y tế.

8. Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của UBND quận.

10. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Nguyễn Đức Viên - Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 3998

2. Đ/c Nguyễn Thị Tô Hà - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 3950

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của UBND thành phố Hà Nội năm 2016.

- Bằng khen Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2016 và 2017.

- Giấy khen của Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hà Nội năm 2014 và 2017.

 

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấ y, Hà Nội

Điện thoại: 0243 834 0009

A. CHỨC NĂNG

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận Cầu Giấy thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND quận quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường, biến đổi khí hậu.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

B. NHIỆM VỤ

1. Trình UBND quận ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tài nguyên và môi trường; theo dõi thi hành pháp luật về tài nguyên và môi trường.

3. Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

4. Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND quận.

5. Theo dõi biến động về đất đai; thực hiện việc lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai quận.

6. Tham gia xác định giá đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương; tổ chức thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật; tham mưu giúp Chủ tịch UBND quận quyết định trưng dụng đất, gia hạn trưng dụng đất.

7. Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường và các kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường trên địa bàn; thực hiện công tác bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước, môi trường và đa dạng sinh học trên địa bàn.

8. Tham gia thực hiện các giải pháp ngăn ngừa và kiểm soát các loài sinh vật ngoại lai xâm hại; tiếp nhận, xử lý thông tin, dữ liệu về các sinh vật biến đổi gen và sản phẩm, hàng hóa có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, quản lý nguồn gen; tham gia tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát triển bền vững các hệ sinh thái, loài và nguồn gen.

9. Thực hiện các biện pháp bảo vệ chất lượng tài nguyên nước, nguồn nước sinh hoạt tại địa phương; điều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng.

10. Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền.

11. Tổ chức đăng ký hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo thẩm quyền.

12. Giúp UBND cấp huyện giải quyết theo thẩm quyền cho thuê đất hoạt động khoáng sản, sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các vấn đề khác có liên quan cho tổ chức, cá nhân được phép hoạt động khoáng sản tại địa phương theo quy định của pháp luật.

13. Giúp UBND quận thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, tài nguyên thiên nhiên khác theo quy định của pháp luật.

14. Tổ chức thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn quận.

15. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

16. Theo dõi, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

17. Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

18. Giúp UBND quận quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; tham gia quản lý tổ chức và hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của UBND quận.

19. Hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường thuộc UBND các phường.

20. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND quận và Sở Tài nguyên và Môi trường.

21. Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND quận.

22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật.

23. Giúp UBND quận quản lý các nguồn tài chính và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao hoặc theo quy định của pháp luật.

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Hoàng Trung Kiên - Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 644 4633

2. Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 0009

3. Đ/c Phạm Bình Dương - Phó trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 834 0009

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm”của UBND Thành phố Hà Nội các năm 2013,2015 và 2017.

- Bằng khen “Tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm” cùa Chủ tịch của UBND Thành phố Hà Nội các năm 2014 và 2016.

- Bằng khen có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ năm 2015.

- Bằng khen “Tập thể có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua chuyên đề” của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2014.

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ QUẬN CẦU GIẤY

Địa chỉ: Số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0243 767 3538

A. CHỨC NĂNG

Tham mưu giúp UBND quận, huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng nhà ở và công sở, giao thông, bưu chính, viễn thông.

B. NHIỆM VỤ

- Quản lý quy hoạch, kiến trúc;

- Quản lý Xây dựng, giao thông, đô thị;

- Quản lý các nhà chung cư;

- Quản lý kinh doanh xây dựng;

- Công tác Phòng cháy chữa cháy;

- Hướng dẫn UBND các phường và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật Nhà nước;

- Báo cáo UBND quận, huyện hoặc cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, giao thông, đô thị trên địa bàn quận, huyện;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác chuyên môn theo hướng dẫn của Sở Bưu chính, Viễn thông Thành phố;

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất với UBND quận, huyện, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Bưu chính, Viễn thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao

C. ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO

1. Đ/c Vũ Trung Kiên - Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 833 7626

2. Đ/c Lê Minh Hải - Phó Trưởng phòng

- Điện thoại liên hệ: 0243 767 3538

D. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG

- Danh hiệu Tập thể danh hiệu xuất sắc của UBND Thành phố Hà Nội các năm  2013, 2014 và 2015.

- Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua của UBND thành phố Hà Nội năm 2013.

- Bằng khen đơn vị có thành tích trong thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 02/01/2014 của UBND thành phố Hà Nội về năm trật tự văn minh đô thị của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2014.

- Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm của Bộ trưởng Bộ Xây dựng năm 2014.

- Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm của UBND Thành phố Hà Nội năm 2014.

- Bằng khen đơn vị có thành tích trong công tác giải quyết tình trạng nhà siêu mỏng, siêu méo phát sinh tại các đuờng mới mở sau khi thực hiện giải phóng mặt bằng của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội năm 2016.

 

E. UBND quận Cầu Giấy trên mạng xã hội:

1. Quận Cầu Giấy - Thủ đô Hà Nội

https://www.facebook.com/Qu%E1%BA%ADn-C%E1%BA%A7u-Gi%E1%BA%A5y-Th%E1%BB%A7-%C4%91%C3%B4-H%C3%A0-N%E1%BB%99i-314305899288705

2. Vì quận Cầu Giấy xanh - sạch - đẹp

https://www.facebook.com/groups/531313300692172

3. Bảo về quyền lợi tiêu dùng quận Cầu Giấy

https://www.facebook.com/groups/320027035183262