GIÁO DỤC

Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2019 của quận Cầu Giấy đạt nhiều kết quả
Ngày đăng 25/02/2020 | 16:26  | View count: 427

Với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác xóa mù chữ, Phổ cập giáo dục quận Cầu Giấy, phòng GD&ĐT quận đã chủ động tham mưu với lãnh đạo UBND quận xây dựng và triển khai kế hoạch công tác PCGD rộng rãi trong toàn quận ngay từ những ngày đầu năm 2019. Với việc làm tốt công tác điều tra số liệu PCGD, quận đã chỉ đạo ngành GD&ĐT, đặc biệt là các trường đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ PCGD tại các phường. Kết quả: 8/8 phường huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp và được học 2 buổi/ngày, quận Cầu Giấy đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; 8/8 phường thực hiện tốt công tác công tác phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS và xóa mù chữ. Trong đó, cả 8/8 phường đạt phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, đạt chuẩn PCGD THCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Năm 2020, ngành GD&ĐT quận Cầu Giấy đẩy mạnh xây dựng trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giảng dạy, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và UBND các phường duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục đã đạt được trong những năm qua.

Đoàn kiểm tra Thành phố kiểm tra công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quận Cầu Giấy năm 2019

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO