HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận giám sát công tác y tế trường học tại trường Tiểu học Nam Trung Yên
Ngày đăng 19/09/2019 | 16:54  | View count: 624

T hực hiện Quyết định số 24/QĐ-BKTXH, Kế hoạch số 08/KH-BKTXH  ngày 27/8/2019 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Cầu Giấy về giám sát công tác y tế tại một số trường học công lập trên địa bàn quận, ngày 19/9/2019, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận đã tiến hành giám sát và làm việc tại trường Tiểu học Nam Trung Yên.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi giám sát:
 
 
 
 
 
BAN KINH TẾ - XÃ HỘI