HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND quận khóa V
Ngày đăng 09/12/2020 | 17:48  | View count: 181

Thực hiện các quy định của Luật, sự phân công của Thường trực HĐND quận, ngày 09/12/2020, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND quận khóa V nhiệm kỳ 2016 -2021. Đồng chí Lương Mậu Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận dự và chỉ đạo cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đồng chí Chu Thị Tuyết Anh - Phó Chủ tịch HĐND quận; lãnh đạo các Ban HĐND quận và các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các phòng, ban, ngành thuộc quận.

Tại Kỳ họp thứ 17 này, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận được phân công thẩm tra: (1) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh -quốc phòng năm 2020; (2) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng năm 2021 của quận Cầu Giấy; (3) Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; (4) Dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách Nhà nước quận năm 2021; (5) Tờ trình điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách quận năm 2019; (6) Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 của UBND quận; (7) Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020; (8) Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; (9) Tờ trình về dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận Cầu Giấy năm 2021; (10) Tờ trình về việc cho phép ứng ngân sách Quận để thực hiện dự án Xây dựng trụ sở làm việc Quận ủy, HĐND và UBND quận; (11) Tờ trình về việc phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của UBND quận; (12) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025; (13) Tờ trình xin phê chuẩn hỗ trợ vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận năm 2021; (14) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp thứ 13 và Kỳ họp thứ 16 HĐND quận khóa V; (15) Báo cáo kết quả giám sát công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận; (16) Báo cáo về việc tình hình sử dụng dự phòng Ngân sách quận năm 2020. (17) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020; (18) Báo cáo công tác phòng, chống dịch năm 2020 trên địa bàn quận; (19) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nguồn vốn cho vay ủy thác giải quyết việc làm giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn quận và các tờ trình, dự thảo nghị quyết HĐND do UBND trình HĐND quận tại kỳ họp thứ 17.

Các đại biểu dự họp đã tập trung phân tích, thảo luận, làm rõ các nội dung của 19 báo cáo và 10 dự thảo Nghị quyết, đặc biệt là Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai trong nhiệm kỳ.

Sau khi nghe đại diện các ngành giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến nội dung thẩm định, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tiếp thu để bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo và đề nghị các phòng, ban, ngành tiếp thu ý kiến chỉnh sửa, bổ sung các nội dung liên quan để hoàn thiện các dự thảo nghị quyết theo đúng quy định, phục vụ cho kỳ họp thứ 17 HĐND quận.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY