HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận ban hành Chương trình công tác của Thường trực, các Ban HĐND quận năm 2021
Ngày đăng 22/01/2021 | 10:05  | View count: 81

Ngày 04/01/2021, HĐND quận ban hành Chương trình số 01/CTr-HĐND về công tác của Thường trực, các Ban HĐND quận năm 2021. Chương trình công tác năm 2021 gồm 69 nội dung công việc trọng tâm, trong đó, Thường trực HĐND quận có 26 nội dung, các Ban HĐND quận 35 nội dung, các Tổ đại biểu HĐND quận 08 nội dung. Các công việc được cụ thể hóa theo từng tháng, từng quý để triển khai thực hiện.

Trong năm 2021, HĐND quận tổ chức 02 kỳ họp vào tháng 3/2021 và tháng 6/2021 theo Nghị quyết của HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 đã được kỳ họp thứ 17 thông qua; 02 kỳ họp thường lệ vào tháng tháng 7/2021 và tháng 12/2021; tổ chức kỳ họp bất thường tùy theo tình hình thực tiễn.

HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND quận tổ chức 24 cuộc giám sát, khảo sát, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, những vấn đề dân sinh bức xúc, còn bất cập, chậm chuyển biến trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của quận; rà soát việc thực hiện các kết luận phiên chất vấn, giải trình, các kiến nghị sau giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu HĐND quận từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thường trực HĐND quận sẽ tổ chức phiên giải trình về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quận, dự kiến vào quý 4/2021.

Về hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến HĐND quận, Thường trực HĐND quận tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đổi mới công tác tiếp xúc cử tri; chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tổng hợp, phân loại, rà soát, đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri. Đồng thời, phối hợp Ủy ban MTTQ quận, UBND quận tổ chức để đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp thường lệ. Mỗi tháng, Thường trực HĐND quận tiếp công dân 1 buổi tại Trụ sở tiếp công dân của quận theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và Quy chế tiếp công dân của Thường trực HĐND quận, nhiệm kỳ 2016-2021. Thường trực HĐND quận chỉ đạo các Tổ đại biểu HĐND quận thực hiện tiếp công dân định kỳ hàng tháng tại đơn vị ứng cử. Chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng công tác xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; xây dựng các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến HĐND quận.

Về tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND quận sẽ làm việc với Thường trực HĐND các phường để chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ và tổng kết HĐND các cấp./.

Xem nội dung Chương trình công tác năm 2021 tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY