HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Ngày đăng 22/01/2021 | 15:27  | View count: 173

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận Cầu Giấy vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch giám sát công tác quản lý và tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn quận. Đoàn sẽ tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế tình hình, kết quả chỉ đạo, điều hành, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Qua đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Thời gian thực hiện giám sát trong tháng 2 và 3/2021. Đoàn sẽ giám sát trực tiếp tại một số di tích, đình, chùa trên địa bàn quận và làm việc với phòng Văn hóa và Thông tin quận, UBND và Ban quản lý di tích các phường, các Tiểu ban quản lý di tích nơi đoàn giám sát.

Toàn văn Kế hoạch giám sát xem tại đây

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN