HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo nội dung, thời gian chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 06/07/2021 | 17:18  | View count: 62

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 vàLuật sửa đổi, bổ sung năm 2019, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực HĐND quận đã ban hành Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 01/7/2021 về nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp Kỳ họp thứ hai HĐND quận, theo đó, kỳ họp thứ hai dự kiến diễn ra trong 02 ngày 29 và 30/7/2021tại Hội trường trụ sở HĐND - UBND quận Cầu Giấy (số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Hà Nội).

Tại Kỳ họp này, HĐND quận sẽ xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết thường kỳ: (1) Báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của quận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, (2) Báo cáo hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, (3) Báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tổng quyết toán ngân sách quận năm 2020, (4) Phê duyệt Tổng quyết toán Ngân sách quận năm 2020, (5) Chương trình giám sát của HĐND quận năm 2022; Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề: (1)Phê duyệt quyết toán Ngân sách cấp phường 6 tháng đầu năm 2021, (2) Phê duyệt điều chỉnh dự toán thu, chi NSNN quận năm 2021, (3) Phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công, (4) Đề án phòng, chống cận thị trong các trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn quận giai đoạn 2021 - 2025, (5)Dự án số hóa dữ liệu chuyên ngành để hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, (6) Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên năm 2021, (7) Kết quả giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận, (8) Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận.

Cũng tại Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 01/7/2021, Thường trực HĐND quận phân công các Ban HĐND phối hợp với UBND quận và các phòng, ban, ngành chuyên môn trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND quận; chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND quận phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp đảm bảo chu đáo, chất lượng.

Xem file đính kèm: Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 01/7/2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN