HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiên vacxin COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 03/08/2021 | 15:30  | View count: 393

Thường trực HĐND quận vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 02/8/2021 về việckhảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiêm vacxin COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Theo đó Đoàn Khảo sát việc tổ chức triển khai thực hiện công tác tiêm vacxin COVID -19 trên địa bàn quậnCầu Giấy (việc xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo an toàn; công tác thông tin, truyên truyền; rà soát, phân loại, tổng hợp các đối tượng; công tác phân bổ đối tượng tiêm; công tác chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị…). Đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các nội dung cần quan tâm, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc để thực hiện có hiệu quả, an toàn trong việc tổ chức, triển khai thực hiện công tác tiêm vacxin COVID -19 trên địa bàn quậnCầu Giấy.

Cũng tại Kế hoạch này, Thường trực HĐND quận giao các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận triển khai kế hoạch và tổ chức khảo sát trực tiếp tại các điểm tiêm vacxin COVID -19 trên địa bàn quận; làm việc với các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Theo dự kiến từ tháng 8/2021 đến tháng hết 12/2021. Trong đó: Đợt 1: Từ 10/8/2021 đến 31/8/2021, tùy tình hình thực tế tại từng thời điểm, Thường trực HĐND quận sẽ thông báo lịch khảo sát cụ thể cho các đợt sau.

Thường trực HĐND quận giao Ban Kinh tế - Xã hội là bộ phận thường trực, hướng dẫn các Tổ Đại biểu tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát; Phân tích, đánh giá chung công tác khảo sát; Tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND quận kết quả khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiêm vacxin COVID -19 trên địa bàn quận. Chủ trì phối hợp với Ban Pháp chế, Văn phòng HĐND và UBND quận chuẩn bị các nội dung liên quan đến hoạt động khảo sát. 

Xem nội dung chi tiết tại đây.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN