HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch giám sát công tác quản lý, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 01/11/2021 | 09:55  | View count: 241

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn và Kế hoạch giám sát công tác quản lý, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2021 trên địa bàn quận.

Theo đó, Đoàn giám sát sẽ đánh giá thực trạng công tác quản lý, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận, từ đó phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý các nguồn thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận nói chung và công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nói riêng; đưa ra các giải pháp chống thất thu thuế, đảm bảo công bằng trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Đoàn giám sát sẽ xem xét, đánh giá đầy đủ, trung thực, khách quan những mặt tích cực, hạn chế và nguyên nhân, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn quận theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn làm việc trực tiếp với Chi cục thuế quận Cầu Giấy, UBND các phường và thực hiện giám sát qua báo cáo, hồ sơ của các đơn vị.

Theo dự kiến, Đoàn thực hiện giám sát trong tháng 11/2021.

Xem nội dung Quyết định tại đây

BAN KT-XH, HĐND QUẬN