HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 11/11/2021 | 16:38  | View count: 178

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - Kỳ họp thứ ba, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực HĐND quận đã ban hành Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 10/11/2021 về nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - Kỳ họp thứ ba; theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ ba, HĐND quận dự kiến diễn ra trong 02 ngày 23, 24/11/2021. Địa điểm họp tại Hội trường, trụ sở HĐND - UBND quận Cầu Giấy (số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Hà Nội).

Tại Kỳ họp, HĐND quận xem xét 17 báo cáo (13 báo cáo thường kỳ, 04 báo cáo chuyên đề) và 08 tờ trình, dự thảo Nghị quyết bao gồm: (1) Về tổ chức các kỳ họp năm 2022 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, năm 2021-2026, (2) Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 của quận Cầu Giấy, (3) Về phê duyệt dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách quận Cầu Giấy năm 2022, (4) Về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận Cầu Giấy, (5) Về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của UBND quận Cầu Giấy, (6) Về phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của quận Cầu Giấy, (7) Về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 của quận Cầu Giấy, (8) Về phê duyệt ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận năm 2022.

Theo đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận sẽ tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2022 của quận Cầu Giấy trước ngày 10/12/2021.

Cũng tại Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 10/11/2021, Thường trực HĐND quận phân công các Ban HĐND phối hợp với UBND quận và các phòng, ban, ngành chuyên môn trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND quận; chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND quận phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp đảm bảo chu đáo, chất lượng.

UBND quận phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND quận theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Xem nội dung tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY