HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo nội dung, thời gian, công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 4, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 18/05/2022 | 15:23  | View count: 133

Thường trực HĐND quận vừa ban hành Thông báo số 01/TB-HĐND ngày 18/5/2021 về nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Kỳ họp thứ tư. Theo đó, kỳ họp thứ 4, HĐND quận dự kiến diễn ra trong 02 ngày 29, 30/6/2022 tại trụ sở HĐND - UBND quận Cầu Giấy; thời gian đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri là ngày 09,10/6/2022.

Tại Kỳ họp, HĐND quận xem xét các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thường kỳ: (1) Báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của quận Cầu Giấy 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, (2) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, (3) Báo cáo của UBND quận về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, (4) Báo cáo tổng quyết toán ngân sách quận Cầu Giấy năm 2021, (5) Báo cáo của UBND quận về trả lời kiến nghị cử tri trước Kỳ họp thứ 3 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, (6) Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện kết luận phiên chất vấn của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 3 HĐND quận khóa VI, (7) Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của UBND quận, (8) Phê duyệt Tổng quyết toán Ngân sách quận năm 2021, (9) Chương trình giám sát của HĐND quận năm 2022; Các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề: (1) Về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND quận khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, (2) Về việc miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026, (3) Về việc phê chuẩn bổ sung chức danh Uỷ viên UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026, (4) Về việc phê chuẩn kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất tại các trường học công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy, (5) Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách quận Cầu Giấy năm 2022, (6) Về việc bổ sung vốn vay ủy thác cho ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Hà Nội, (7) Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, (8) Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2021-2025, (9) Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025 của quận Cầu Giấy, (10) Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của quận Cầu Giấy, (11) Về thông qua chủ trương thực hiện Đề án: “Phòng, chống cận thị trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Cầu Giấy giai đoạn 2021 - 2025”, (12) Về thông qua chủ trương hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư xây dựng dự án: Cải tạo, nâng cấp doanh trại Ban chỉ huy quân sự quận Cầu Giấy và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Toàn văn Thông báo xem tại đây

HĐND QUẬN CẦU GIẤY