HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 20/07/2018 | 19:16  | View count: 1107

Ngày 20/7/2018, UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị triển khai Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt danh sách đối tượng thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về  phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.         

Tại hội nghị, UBND quận đã quán triệt, triển khai Quyết định số 2369/QĐ-UBND đến các phòng, ban, ngành, UBND các phường và 100% các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐND. Theo quyết định này, UBND thành phố Hà Nội phê duyệt 1.147 cơ sở trên địa bàn cần thực hiện các biện pháp khắc phục theo diện điều chỉnh nhằm đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, trong đó, quận Cầu Giấy có 38 cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị

Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Quyết định của thành phố đạt hiệu quả và đúng tiến độ, đối với các cơ sở thuộc diện điều chỉnh trên địa bàn quận, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị bám sát lộ trình, tiến độ theo kế hoạch của thành phố, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, chủ đầu  tư có công trình thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết 05 xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; chủ động rà soát, phân loại chính xác đối tượng công trình ngoài ngân sách nhà nước và thuộc ngân sách nhà nước. Theo đó, với các công trình ngoài ngân sách nhà nước sẽ mời đơn vị tư vấn khảo sát, xây dựng lộ trình, thời gian, dự trù kinh phí thực hiện. Đối với công trình thuộc ngân sách nhà nước, mời các đơn vị tư vấn khảo sát, lập khái toán kinh phí thực hiện báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt kinh phí triển khai thực hiện.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN