HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Sáng tạo – đổi mới góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính quận Cầu Giấy
Ngày đăng 08/04/2022 | 17:31  | View count: 158

Thực hiện Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về cải cách hành chính nhà nước của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025, ngày 25/6/2021, UBND quận Cầu Giấy đã ban hành Quyết định số 1039/QĐ-UBND về việc triển khai Đề án thí điểm thực hiện cơ chế “ Một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính “ Cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy”.  Mục tiêu hướng đến của đề án là:

(1) Đổi mới hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước theo hướng cung ứng dịch vụ, phục vụ nhu cầu của Nhân dân theo hướng đáp ứng tốt nhất và nhanh nhất, hài lòng nhất những dịch vụ mà người dân cần.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

(2) Nâng cao năng lực, trách nhiệm, kỹ năng của cán bộ, công chức Nhà nước trong thực thi công vụ; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng phải nâng cao và chuyên nghiệp.

(3) Sự phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân ngày càng chặt chẽ. Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính rút ngắn được tối đa. Việc tiếp nhận, thụ lý và trả kết quả nhiều thủ tục hành chính tại “Một cửa”, “Liên thông thủ tục hành chính” có tính chuyên nghiệp, mang lại sự thuận tiện cho người dân và giảm tối đa hiện tượng tiêu cực trong quá trình giải quyết các thủ tục.

Hướng dẫn thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính,

Ban tiếp công dân

Đề án đã triển khai thực hiện từ 1/3/2022, kết quả đã cấp được 2 thủ tục liên thông là Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trong 1 lần đăng ký. Qua đó đã rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục này khi cá nhân, hộ kinh doanh đăng ký từ 6 ngày theo quy định xuống còn 4 ngày làm việc. Để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cá nhân, hộ kinh doanh phục hồi, ổn định và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, từ ngày 12/3/2022, quận sẽ triển khai liên thông thủ tục thứ 3 hỗ trợ cấp số tài khoản ngân hàng (nếu cá nhân, hộ kinh doanh có yêu cầu) ngay khi đăng ký thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH