KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hướng dẫn thực hiện chế độ sổ sách, kế toán đối với hộ, cá nhân kinh doanh
Ngày đăng 06/05/2022 | 11:13  | View count: 623

Thực hiện Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015; Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (CNKD), Chi cục Thuế quận Cầu Giấy hướng dẫn thực hiện chế độ sổ sách kế toán và chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế tới các hộ kinh doanh, CNKDcụ thểnhư sau:

1. Về Chứng từ kế toán gồm:

+Phiếu thu theo Mẫu số 01-TT; Phiếu chi theo Mẫu số 02-TT;

+ Phiếu nhập kho theo Mẫu số 03-VT; Phiếu xuất kho theo Mẫu số 04-VT;

+ Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động theo Mẫu số 05-LĐTL;

+ Hóa đơn, Giấy nộp tiền vào NSNN, Giấy báo Nợ, Giấy báo có của ngân hàng, Ủy nhiệm chi.

Biểu mẫu, nội dung và phương pháp lập các chứng từ kế toán thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021.

2. Về Sổ kế toán

- Các loại sổ tương ứng với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thực tế gồm:

+ Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ - Mẫu số S1-HKD;

+ Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa - Mẫu số S2-HKD;

+ Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh - Mẫu số S3-HKD;

+ Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN - Mẫu số S4-HKD;

+ Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động - Mẫu số S5-HKD;

+ Sổ quỹ tiền mặt - Mẫu số S6-HKD;

+ Sổ tiền gửi ngân hàng - Mẫu số S7-HKD.

- Nội dung sổ kế toán, việc mở sổ, ghi sổ, khóa sổ và lưu trữ sổ kế toán của hộ kinh doanh được áp dụng theo quy định tại các Điều 24, 25, 26 Luật Kế toán và thực hiện theo hướng dẫn cụ thể tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021.

- Hộ kinh doanh, CNKD tự lập, tự in các loại sổ theo mẫu quy định tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021, thực hiện trên phần mềm Excel, phần mềm kế toán.

- Hộ, CNKD vi phạm trong lĩnh vực kế toán sẽ bị xử phạt theo quy định hiện hành.

3. Việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ, CNKD được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

4. Việc bố trí người làm kế toán của hộ, CNKD do người đại diện hộ, CNKD quyết định. Người đại diện hộ, CNKD có thể bố trí nhân sự làm kế toán cho hộ, CNKD hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán cho hộ, CNKD hoặc thuê người làm kế toán.

CHI CỤC THUẾ QUẬN