LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Một số Nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội sắp có hiệu lực
Ngày đăng 19/12/2018 | 11:30  | View count: 312

Thực hiện Công văn số 3999/SLĐTBXH-LĐTLBH ngày 04/12/2018 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện một số quy định về pháp luật lao động và bảo hiểm xã hội, UBND quận Cầu Giấy thông báo danh sách một số Nghị định của Chính phủ sắp có hiệu lực, cụ thể:

1. Nghị định số 143/2018/NĐ- CP ngày 15/10/2018 Quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Nghị định số 148/2018/NĐ- CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.

3.Nghị định số 149/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

4. Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ về Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.

* Danh sách văn bản:

- 143/2018/NĐ-CP

- 148/2018/NĐ-CP

- 149/2018/NĐ-CP

- 153/2018/NĐ-CP

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN