LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Nâng mức và thời hạn cho vay tại Ngân hàng Chính sách xã hội
Ngày đăng 04/03/2019 | 12:42  | View count: 413

Ngày 22/02/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành Quyết định số 22/QĐ-HĐQT về việc nâng mức cho vay tối đa và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo, đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Cùng ngày, Tổng giám đốc NHCSXH cũng đã ban hành văn bản số 866 /NHCS-TDNN hướng dẫn việc nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo và một số chương trình tín dụng được áp dụng mức cho vay tối đa như cho vay hộ nghèo từng thời kỳ và nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nội dung cụ thể như sau:

1. Nâng mức cho vay:

- Nâng mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay hộ nghèo từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ vay, không phải đảm bảo tiền vay.

Theo đó, các chương trình tín dụng được Thủ tướng Chính phủ quy định mức cho vay tối đa không vượt quá mức cho vay tối đa áp dụng đối với hộ nghèo trong từng thời kỳ được nâng mức cho vay tối đa lên 100 triệu đồng/hộ vay, không phải đảm bảo tiền vay, cụ thể:

- Chương trình cho vay hộ cận nghèo theo Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ cận nghèo.

- Chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/07/2015 về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo.

- Chương trình cho vay phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 2085/2013/QĐ- TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Về thời hạn cho vay: Nâng thời hạn cho vay tối đa đối với chương trình hộ nghèo và hộ cận nghèo lên 120 tháng.

3. Ngày hiệu lực: Kể từ 01/03/2019.

4. Về quy trình thủ tục cho vay và các nội dung khác:

Thực hiện theo các quy định hiện hành của Tổng Giám đốc NHCSXH. Mức cho vay và thời hạn cho vay cụ thể đối với từng hộ vay được căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, vốn tự có, khả năng trả nợ của hộ vay và nguồn vốn của NHCSXH. Trường hợp, hộ vay thuộc đối tượng các chương trình tín dụng nêu trên đang sử dụng vốn vay có hiệu quả, thực hiện trả lãi đúng kỳ hạn theo thỏa thuận, nếu có nhu cầu vay thêm vốn để thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh khả thi thì có thể vay bổ sung nhưng mức dư nợ không quá 100 triệu đồng /hộ.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN