LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/3/2020

Ngày đăng 05/03/2020 | 05:35 PM  | View count: 601
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/02/2020

Ngày đăng 05/02/2020 | 05:23 PM  | View count: 676
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 20/01/2020

Ngày đăng 21/01/2020 | 03:37 PM  | View count: 662
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 20/12/2019

Ngày đăng 20/12/2019 | 04:05 PM  | View count: 709
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/12/2019

Ngày đăng 06/12/2019 | 08:55 AM  | View count: 416
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 20/11/2019

Ngày đăng 20/11/2019 | 04:18 PM  | View count: 356
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/11/2019

Ngày đăng 05/11/2019 | 03:48 PM  | View count: 204
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 21/10/2019

Ngày đăng 22/10/2019 | 08:29 AM  | View count: 139
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 07/10/2019

Ngày đăng 08/10/2019 | 09:45 AM  | View count: 160
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/9/2019

Ngày đăng 06/09/2019 | 02:42 PM  | View count: 150
Xem nội dung Thông báo tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN