THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Quận Cầu Giấy qua hai năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
Ngày đăng 21/09/2020 | 10:37  | View count: 83

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1408/QĐ-TTg ngày 15/7/2016 ban hành Kế hoạch và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 23/9/2016 về triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan, UBND quận đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo như: Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin trên địa bàn quận; Quy chế cung cấp thông tin cho công dân theo quy định tại Luật Tiếp cận thông tin; Quy chế Quản lý và Cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử quận; Thành lập Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử quận; Thông báo công khai người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Quận đã tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tập huấn các nội dung Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn quận; đặc biệt tập huấn chuyên sâu các nội dung Luật Tiếp cận thông tin cho cán bộ, công chức làm đầu mối cung cấp thông tin. Đồng thời thường xuyên đôn đốc, yêu cầu các phòng, ban, ngành và UBND các phường triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin kịp thời, thống nhất và hiệu quả nhằm sớm đưa các quy định của Luật Tiếp cận thông tin vào thực tế cuộc sống.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ngành chuyên môn thuộc quận và UBND các phường thường xuyên rà soát, phân loại, lập danh mục các thông tin phải được công khai (theo Điều 17 Luật Tiếp cận thông tin), danh mục các thông tin được tiếp cận có điều kiện (theo Điều 7 Luật Tiếp cận thông tin); Chú trọng việc cung cấp thông tin qua việc niêm yết tại trụ sở các cơ quan, trụ sở Tiếp công dân quận và phường và tại bảng tin, nhà họp Tổ dân phố; Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, họp báo, tiếp công dân và hoạt động phát ngôn của UBND quận; đặc biệt là lồng ghép công khai tại các hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trên Cổng Thông tin điện tử quận tạo lập chuyên mục “Công bố công khai” để công khai danh mục “các thông tin phải được công khai” và “thông tin được tiếp cận có điều kiện” đảm bảo cho việc tra cứu, truy cập và tiếp cận của tổ chức, công dân; Chuyên mục “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật” để tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Thành phố và các văn bản quản lý quận, thông tin các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của quận để mọi cá nhân, tổ chức được biết. Cổng Thông tin điện tử quận thường xuyên đăng tải các thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về hoạt động của Quận ủy, HĐND và UBND, các bài viết có chọn lọc, đảm bảo chất lượng, bám sát định hướng tuyên truyền của Trung ương, Thành phố và quận, góp phần bảo đảm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Cấp ủy và chính quyền quận Cầu Giấy đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo đúng quy định. Hằng tháng, Lãnh đạo quận đều tổ chức tiếp công dân định kỳ theo quy định; Qua các buổi tiếp công dân thường xuyên, định kỳ Lãnh đạo và cán bộ tiếp công dân đã cung cấp đầy đủ những thông tin cần thiết theo nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân.

UBND quận giao Văn phòng HĐND và UBND quận là đầu mối công khai và cung cấp thông tin theo yêu cầu của UBND quận, đã bố trí người làm đầu mối cung cấp thông tin để hướng dẫn, giải thích, thông báo cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo trình tự, thủ tục quy định.

Căn cứ yêu cầu cung cấp thông tin của người yêu cầu và hình thức chứa đựng thông tin, quận đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất (máy tính có kết nối internet, máy scan, máy in, bàn, ghế, bút viết, giấy và các tài liệu, văn bản có liên quan,…) tại Trụ sở Tiếp công dân quận và phường nhằm đảm bảo phục vụ kịp thời, tốt nhất nhu cầu tra cứu, tiếp cận thông tin của tổ chức, cá nhân. Đồng thời, chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND quận thường xuyên rà soát các biện pháp kỹ thuật, quy trình bảo vệ thông tin và các hệ thống quản lý thông tin, chi phí tiếp cận thông tin để đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin của công dân tại trụ sở cơ quan và qua Cổng Thông tin điện tử quận. Trường hợp cung cấp theo yêu cầu qua mạng điện tử, người làm đầu mối thực hiện việc cung cấp thông tin qua hộp thư điện tử vanthu_caugiay@hanoi.gov.vn nếu thông tin đáp ứng đủ các điều kiện quy định. Đồng thời luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để người khuyết tật thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin.

Có thể thấy, qua 02 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản có liên quan, UBND quận đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai một cách kịp thời, bài bản, đồng bộ và theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng Luật và Nghị định đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân. Việc chủ động triển khai Luật và các văn bản về tiếp cận thông tin có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy dân chủ, tạo điều kiện thúc đẩy và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần bảo đảm bình đẳng, công bằng trong xã hội, cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thông tin của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, do Luật Tiếp cận thông tin mới ban hành, một số tổ chức, cá nhân còn chưa thực sự nắm được đầy đủ các quyền lợi của mình trong việc tiếp cận thông tin cũng như lợi ích của việc tiếp cận thông tin, dẫn đến nhiều trường hợp có vướng mắc về chính sách, pháp luật nhưng còn e ngại, chưa chủ động đưa ra yêu cầu với cơ quan nhà nước để được cung cấp thông tin theo quy định. Trong thời gian tới, UBND quận Cầu Giấy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân hiểu rõ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong việc tiếp cận thông tin nhằm thực hiện đầy đủ quyền công dân, nâng cao tình minh bạch của các cấp chính quyền, đồng thời thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN