THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Ngày đăng 15/10/2020 | 15:36  | View count: 154

Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân”, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW để tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW, đáp ứng yêu cầu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tình hình mới; bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với nhu cầu xã hội; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật.

Kế hoạch đã đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như: Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị trong triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn; Tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp đến các đối tượng, địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm; Hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Huy động các nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Đổi mới tổ chức và hoạt động quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật; Tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật về các chính sách, pháp luật được dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội để tạo sự đồng thuận, nhất quán trong thực thi chính sách, pháp luật; thông tin rộng rãi, kịp thời các dự thảo chính sách pháp luật có tác động lớn đến xã hội ngay từ khâu đề xuất chính sách và soạn thảo văn bản. Thực hiện đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng lấy người dân làm trung tâm; khi thực hiện thông tin, phổ biến về các lĩnh vực pháp luật, chuyên đề khác nhau cần gắn với việc đáp ứng quyền tiếp cận thông tin của đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin tới Nhân dân về cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò chủ trì của các Tổ chức pháp chế, Phòng Tư pháp và sự tham gia, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị và đoàn thể ở cơ sở; lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động Nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hiện đại…

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng quy định cụ thể trách nhiệm của Thủ trưởng bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tổ chức thực hiện Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương.

Toàn văn Kế hoạch và Kết luận của Ban Bí thư xemtại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN