THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Ngày đăng 05/10/2020 | 09:31 AM  | View count: 45
Thủ tục 3: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,...

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 04/10/2020 | 10:24 AM  | View count: 211
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về hộ tịch

Ngày đăng 02/10/2020 | 03:14 PM  | View count: 47
Với mục đích góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn yêu cầu của của công...

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:29 AM  | View count: 88
Thủ tục 2: Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Trình tự thực...

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:22 AM  | View count: 68
Thủ tục 1: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp, hộ ...

Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)

Ngày đăng 01/10/2020 | 10:53 AM  | View count: 610
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn...

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Ngày đăng 25/09/2020 | 04:16 PM  | View count: 269
Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy...