THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

Ngày đăng 25/09/2020 | 04:16 PM  | View count: 72
Ngày 14/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 quy...

Chính phủ ban hành nghị định quy định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 25/09/2020 | 03:18 PM  | View count: 64
Ngày 10/9/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp...

Quận Cầu Giấy qua hai năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin

Ngày đăng 21/09/2020 | 10:37 AM  | View count: 84
Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là...

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 9/2020)

Ngày đăng 18/09/2020 | 03:09 PM  | View count: 116
Tình hình trât tự, an toàn giao thông trên địa bàn quận Cầu Giấy trong thời gian qua có những chuyển biến tích cực,...

Thực hiện bao phủ BHYT HSSV- Động lực phát triển BHYT toàn dân bền vững

Ngày đăng 18/09/2020 | 02:56 PM  | View count: 86
Là thế hệ tương lai của đất nước, những năm qua, công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên (HSSV) luôn được Đảng,...

Bộ Tư pháp ban hành Bộ tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho Hòa giải viên

Ngày đăng 17/09/2020 | 05:32 PM  | View count: 61
Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải ...