PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU

Phường Dịch Vọng Hậu tổ chức học tập chuyên đề: “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Ngày đăng 22/02/2019 | 11:11  | View count: 261

Thực hiện Hướng dẫn số 06-HD/QU ngày 04/01/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về học tập chuyên đề năm 2019, sáng ngày 22/02/2019, Đảng ủy phường Dịch Vọng Hậu tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hơn 800 cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường.   

Báo cáo viên của hội nghị là đồng chí PGS – TS  Nguyễn Trọng Phúc - Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử Đảng  - Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ phường đã được nghe những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, tư tưởng tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn rút ra từ chiều sâu của lịch sử dân tộc, là sự vận dụng và phát triển học thuyết Mác - Lênin. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân là phải đánh giá đúng vị trí, vai trò của Nhân dân, ý thức tôn trọng Nhân dân, không xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhân dân, không xúc phạm Nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, làm sao để dân làm chủ và dân là chủ; phải chăm lo đời sống, giải quyết những vấn đề khó khăn của Nhân dân. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải hết lòng, hết sức phục vụ Nhân dân, yêu kính Nhân dân và thực sự tôn trọng Nhân dân.

Việc học tập chuyên đề năm 2019 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

UBND PHƯỜNG DỊCH VỌNG HẬU