PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ

Đảng bộ phường Nghĩa Đô tổ chức học tập chuyên đề năm 2019
Ngày đăng 20/04/2019 | 15:00  | View count: 1050

Thực hiện Hướng dẫn số 06 - HD/ QU ngày 04/1/2019 của Quận ủy Cầu Giấy về Học tập chuyên đề năm 2019 “ Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ”, ngày 20/4/2019, Đảng bộ phường Nghĩa Đô tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 cho các đồng chí cán bộ và đảng viên trong toàn Đảng bộ phường với mục đích tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí báo cáo viên Hà Thị Mỹ Hạnh, Tiến sỹ, Phó trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện chính trị khu vực 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã truyền đạt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, mỗi cấp ủy, cán bộ, đảng viên trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vị trí, vai trò của Nhân dân và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, tôn trọng Nhân dân và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Từng cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, xây dựng kế hoạch tu dưỡng rèn luyện, đề ra phương hướng phấn đấu làm theo tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, xây dựng Thủ đô, quận Cầu Giấy, phường Nghĩa Đô ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại và phát triển.        

Việc tổ chức hội nghị chuyên đề góp phần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII ) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa ” trong nội bộ.   

Một số hình ảnh tại hội nghị:

UBND PHƯỜNG NGHĨA ĐÔ