PHƯỜNG NGHĨA TÂN

Chi bộ cơ quan phường Nghĩa Tân tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2018
Ngày đăng 10/10/2018 | 23:14  | View count: 582

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-CB ngày 01/10/2018 về tổ chức sinh hoạt, học tập chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ cơ quan phường Nghĩa Tân, chiều ngày 10/10/2018, Chi bộ cơ quan phường Nghĩa Tân đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề năm 2018 với nội dung “Xây dựng phong cách, tác phong, công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh – Phó bí thư thường trực Đảng ủy, các đồng chí là trưởng các ban, ngành, đoàn thể của phường cùng toàn thể các đảng viên trong chi bộ cơ quan phường. Chủ trì hội nghị là đồng chí Vũ Thị Thủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Bí thư chi bộ.

Đ/c Vũ Thị Thủy – Bí Thư chi bộ chủ trì Hội nghị

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ đảng viên, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự suy diễn, tự chuyển hóa trong nội bộ”.

Tại Hội nghị có 05 ý kiến phát biểu tham luận, trong đó có 3 tham luận của các đồng chí lãnh đạo và 02 tham luận của các đồng chí cán bộ. Các ý kiến tham luận tâm huyết xoay quanh nội dung xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và báo cáo kết quả của việc học tập và làm theo phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại chi bộ cơ quan phường Nghĩa Tân năm 2017 của chi bộ.

Đ/c Trần Thị Thanh Tuyết – công chức Tư pháp – hộ tịch phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đối với người đứng đầu thường xuyên xây dựng phong cách cách mạng, khoa học, năng động, sáng tạo; phong cách lãnh đạo sâu sát; phong cách dân chủ nhưng quyết đoán. Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong cách lãnh đạo là tổng hợp những phương pháp, biện pháp, cách thức riêng, tiêu biểu mà người lãnh đạo sử dụng hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ của mình. Phong cách này được quy định bởi chức năng, nhiệm vụ, phẩm chất, tri thức, điều kiện chính trị và điều kiện sống của người lãnh đạo.

Đối với  cán bộ, đảng viên, cần xây dựng phong cách khoa học, dân chủ, quần chúng, phong cách nêu gương. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”, “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, người rất quan tâm đến việc xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách làm việc, tác phong công tác.

Trong năm qua, chi bộ đã tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua, các cuộc vận động phù hợp với đặc điểm, thực tiễn của phường, từ đó xuất hiện những mô hình, tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với nhiều nội dung thi đua sôi nổi và hiệu quả thiết thực, năm 2017, nhân dân và cán bộ phường Nghĩa Tân được vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng 3 lẫn hai nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập thị trấn nay là phường Nghĩa Tân (01/6/1992-01/6/2017)

Trong thời gian tới, Chi bộ cơ quan phường Nghĩa Tân sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm giành nhiều thắng lợi trong việc thực hiện những nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó.

Phường Nghĩa Tân