THÔNG BÁO

Thông báo về việc thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống chính trị năm 2018” tại quận Cầu Giấy
Ngày đăng 09/03/2018 | 17:54  | View count: 102

Thực hiện Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 26/02/2018 của UBND thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của hệ thống chính trị năm 2018”,

Nhằm xây dựng chính quyền thành phố Hà Nội nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng theo hướng chính quyền điện tử, phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực và hiệu quả; lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ quận đến phường, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị năm 2018” trên địa bàn quận.

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo một số nội dung của Kế hoạch, cụ thể như sau:

* Nội dung:

- Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện theo Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch CCHC năm 2018 của thành phố và quận.

- Xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ quận đến phường có thái độ giao tiếp, ứng xử chuẩn mực; có năng lực và tính chuyên nghiệp cao trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao trên tinh thần “lấy sự hài lòng của nguời dân và và sự phát triển của doanh nghiệp là tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”.

- Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra công vụ; chú trọng kiểm tra chuyên đề, đột xuất.

- Tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện các cơ chế, chính sách về quản lý kinh tế, xây dựng đô thị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng.

- Bám sát, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; cấp ủy Đảng, vai trò của HĐND, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ và tham gia của cộng đồng đối với hoạt động quản lý, điều hành của các cấp chính quyền từ quận đến phường.

Đề nghị UBND các phường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 30/3/2018), báo cáo UBND quận (qua phòng Nội vụ tổng hợp, theo dõi chung); Các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp căn cứ nội dung kế hoạch chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, phụ trách đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng.

(Xem chi tiết tại đây)

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN