THÔNG BÁO

Một số nội dung về việc tiếp nhận Phiếu và Hồ sơ đăng ký
Ngày đăng 01/04/2019 | 16:49  | View count: 613

Ban Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức, viên chức và hồ sơ dự tuyển công chức phường quận Cầu Giấy năm 2019 thông báo một số nội dung về việc tiếp nhận Phiếu và Hồ sơ đăng ký, thí sinh chú ý thực hiện (Nội dung kèm theo).

Mau4a_PhieuDKDT_CC 

Mau6a_PhieuDKDT_VC

PHÒNG NỘI VỤ