THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh dự thi công chức phường năm 2019 thuộc quận Cầu Giấy đủ điều kiện thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành
Ngày đăng 04/06/2019 | 18:45  | View count: 558

Thông báo số 05/TB-HĐTD 

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2019 - QUẬN CẦU GIẤY