THÔNG BÁO

Thông báo nội dung, thời gian chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ 17, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 09/11/2020 | 16:14  | View count: 51

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - Kỳ họp thứ 17, HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thường trực HĐND quận đã ban hành Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 05/11/2020 về nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 - Kỳ họp thứ 17. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND quận dự kiến diễn ra trong 02 ngày 17, 18/12/2020 tại Hội trường, trụ sở HĐND - UBND quận Cầu Giấy (số 36, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, Hà Nội).

Tại Kỳ họp, HĐND quận xem xét các tờ trình, dự thảo Nghị quyết thường kỳ: (1) Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 của quận Cầu Giấy, (2) Dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách quận Cầu Giấy năm 2021, (3) Phê chuẩn Kế hoạch đầu tư công năm 2021, (4) Về tổ chức các kỳ họp năm 2021 của HĐND quận khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021; Và các tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề: (1) Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) của Quận Cầu Giấy, (2) Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020, (3) Bổ sung vốn ủy thác cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021, (4) Kết quả giám sát của HĐND quận về công tác quản lý đô thị trên địa bàn quận, (5) Điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2019, (5) Phê duyệt chủ trương một số dự án, (6) Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025.

Cũng tại Thông báo số 10/TB-HĐND ngày 05/11/2020, Thường trực HĐND quận phân công các Ban HĐND phối hợp với UBND quận và các phòng, ban, ngành chuyên môn trong quá trình chuẩn bị nội dung trình kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ và phân công của Thường trực HĐND quận; chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND quận phối hợp với các cơ quan chức năng chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ họp đảm bảo chu đáo, chất lượng.

Đề nghị UBND quận phân công và chỉ đạo cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của UBND quận theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Nội dung Thông báo, xem tại đây

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN