THÔNG BÁO

Thông báo lịch tổ chức thi, nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 03:30 PM  | View count: 467
Xem nội dung Thông báo tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo sơ đồ phòng thi, ca thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:21 PM  | View count: 340
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3232532-thong-bao-so-do-phong-thi-ca-thi-ky-thi-tuyen-cong-chuc-c-ap-xa-nam-2019.html   Danh sách quận Cầu...

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:20 PM  | View count: 206
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3229988-huong-dan-lam-bai-thi-truc-tuyen-ky-thi-tuyen-cong-chuc-xa-phuong-thi-tran-nam-2019.html

Tài liệu ôn thi công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:14 PM  | View count: 428
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3229450-phe-duyet-noi-dung-tai-lieu-on-tap-cac-mon-thi-tuyen-cong-chuc-cap-xa-thanh-pho-ha-noi-nam-2019.html

Kiểm tra thông tin thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 14/05/2019 | 04:32 PM  | View count: 328
(Nội dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ

Lịch tổ chức thi công chức cấp xã làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:46 PM  | View count: 512
(Nội dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ

Kiểm tra thông tin thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức năm 2019

Ngày đăng 10/05/2019 | 03:40 PM  | View count: 301
 (Nôi dung kèm theo) PHÒNG NỘI VỤ    

Thông báo về việc treo cờ Tổ quốc

Ngày đăng 26/04/2019 | 09:30 AM  | View count: 288
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN