THÔNG BÁO

Danh sách thí sinh dự thi công chức phường năm 2019 thuộc quận Cầu Giấy đủ điều kiện thi môn viết kiến thức chung, viết chuyên ngành

Ngày đăng 04/06/2019 | 06:45 PM  | View count: 795
Thông báo số 05/TB-HĐTD  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC PHƯỜNG NĂM 2019 - QUẬN CẦU GIẤY

Thông báo về việc đính chính lịch khai mạc kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 02:30 PM  | View count: 324
Xem nội dung Thông báo tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Một số nội dung liên quan đến kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 30/05/2019 | 02:09 PM  | View count: 415
Một số nội dung gồm: 1. Quyết định phê duyệt danh sách thi sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi. 2. Danh sách số báo danh, ca thi. 3. ...

Đính chính lịch khai mạc kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 29/05/2019 | 02:55 PM  | View count: 229
Thông báo số 02/HĐTD ngày 29/5/2019 của Hội đồng tuyển dụng công chức phường năm 2019 quận Cầu Giấy về việc đính chính lịch khai mạc kỳ...

Thông báo lịch tổ chức thi, nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức làm việc tại UBND các phường thuộc quận Cầu Giấy năm 2019

Ngày đăng 22/05/2019 | 03:30 PM  | View count: 530
Xem nội dung Thông báo tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo sơ đồ phòng thi, ca thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:21 PM  | View count: 445
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3232532-thong-bao-so-do-phong-thi-ca-thi-ky-thi-tuyen-cong-chuc-c-ap-xa-nam-2019.html   Danh sách quận Cầu...

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến kỳ thi tuyển công chức cấp xã, phường, thị trấn năm 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:20 PM  | View count: 268
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3229988-huong-dan-lam-bai-thi-truc-tuyen-ky-thi-tuyen-cong-chuc-xa-phuong-thi-tran-nam-2019.html

Tài liệu ôn thi công chức xã, phường 2019

Ngày đăng 21/05/2019 | 03:14 PM  | View count: 532
https://sonoivu.hanoi.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/3229450-phe-duyet-noi-dung-tai-lieu-on-tap-cac-mon-thi-tuyen-cong-chuc-cap-xa-thanh-pho-ha-noi-nam-2019.html