ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Tách rời, đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác - Lê-nin: Thủ đoạn tinh vi che đậy bản chất chống phá Đảng và chế độ của các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị
Ngày đăng 27/04/2022 | 09:42  | View count: 21

Xem nội dung tại đây

Trích nguồn: Tạp chí Cộng sản