ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI

Không để xã hội bị thông tin xấu độc lung lạc

Ngày đăng 12/12/2019 | 02:10 PM  | View count: 107
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Không thể xuyên tạc chính sách quốc phòng của Việt Nam

Ngày đăng 12/12/2019 | 11:09 AM  | View count: 96
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân

Nhận thức đúng về đường lối xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng ta

Ngày đăng 11/12/2019 | 10:07 AM  | View count: 97
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương

“Họ làm hại Giáo hội, làm hại dân tộc Việt Nam”

Ngày đăng 10/12/2019 | 09:06 AM  | View count: 83
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Nhân dân điện tử

Vạch trần âm mưu lợi dụng thông tin dự án đường sắt để chống phá Nhà nước

Ngày đăng 03/12/2019 | 03:38 PM  | View count: 146
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

Cảnh giác trước âm mưu chia rẽ lực lượng công an với nhân dân

Ngày đăng 03/12/2019 | 03:36 PM  | View count: 123
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Hànộimới

Đấu tranh chống lại quan điểm bác bỏ, phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng Cộng sản

Ngày đăng 02/12/2019 | 11:05 AM  | View count: 214
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí Lý luận chính trị

“Hãy chung tay xây dựng và bảo vệ đất nước”!

Ngày đăng 02/12/2019 | 11:03 AM  | View count: 108
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo Nhân dân điện tử

Nhạt phai lý tưởng cách mạng - “đường gần” dẫn đến suy thoái

Ngày đăng 28/11/2019 | 04:55 PM  | View count: 138
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Báo điện tử Quân đội nhân dân

Vai trò của báo chí trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Ngày đăng 28/11/2019 | 02:53 PM  | View count: 59
Xem nội dung tại đây Trích nguồn: Tạp chí của Ban Tuyên giáo Trung ương