THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của thành phố Hà Nội
Ngày đăng 19/04/2019 | 16:41  | View count: 1061

Căn cứ Công văn số 1805-CV/BTGTU ngày 10/4/2019 của Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ số PCI và PAPI của thành phố Hà Nội.

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô về những nỗ lực của thành phố Hà Nội trong năm 2018, đồng thời cổ vũ, động viên các đơn vị thuộc thành phố triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trong tâm trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy đề nghị các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về:

1. Kết quả cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2018.

2. Kết quả tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cái thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia (PCI) năm 2018 và những năm tiếp theo của thành phố Hà Nội.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm triển khai tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới Chi bộ, Tổ dân phố và trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về nội dung nêu trên (Có tài liệu tuyên truyền kèm theo).

Xem tài liệu tuyên truyền tại đây

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY