THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Định hướng tuyên truyền tháng 5 năm 2019
Ngày đăng 03/05/2019 | 13:00  | View count: 798

1. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của Quận năm 2019; công tác vệ sinh môi trường; Vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là các dịch bệnh mùa hè, dịch sốt virus, sốt xuất huyết; công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống lụt, bão, đảm bảo ứng phó trong mọi tình huống.

2. Tiếp tục truyên truyền, quán triệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; nội dung chuyên đề năm 2019 Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019).

3. Tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức việc chấp hành các quy định về đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

4. Tuyên truyền về nỗ lực cải thiện Chỉ tố PCI và PAPI của thành phố Hà Nội.

5. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 5 : Kỷ niệm 44 năm ngày Giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019); 133 năm Ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2019); Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2019); Kỷ niệm 78 năm ngày Thành lập Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2019); Kỷ niệm 73 năm ngày phòng chống thiên tai của Việt Nam (22/5/1946 - 22/5/2019); 60 năm ngày mở đường mòn Hồ Chí Minh ....

6. Tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị đột xuất của Thành phố, Quận.