THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngày Gia đình Việt Nam 28/6
Ngày đăng 25/06/2019 | 09:12  | View count: 199

Gia đình là tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Gia đình là một nhân tố quan trọng không thể thiếu trong sự phát triển kinh tế -  xã hội của đất nước.

Ngày 4/5/2001, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg về ngày Gia đình Việt Nam. Quyết định nêu rõ: Lấy ngày 28/6 hàng năm là ngày Gia đình Việt Nam nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 2019 với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” gắn với các thông điệp truyền thông về gia đình nhằm nêu cao những giá trị vô giá của gia đình. Thông qua đó nhằm giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho từng thành viên trong gia đình gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ngày Gia đình Việt Nam là dịp để mỗi gia đình cùng ôn lại những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình. Tích cực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày gia đình Việt Nam 28/6, mỗi người hãy quan tâm tổ chức sum họp gia đình, tổ chức liên hoan gặp mặt các thành viên trong gia đình để ôn lại truyền thống, nề nếp gia phong, gắn chặt tình cảm các thành viên trong gia đình, đưa “Ngày gia đình Việt Nam” trở thành ngày hội mang ý nghĩa nhân văn cao cả, được lưu truyền tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam.

Các thông điệp truyền thông:

Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc.

Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Xây dựng môi trường gia đình – cộng đồng – xã hội an toàn, lành mạnh.

Yêu thương và Chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Ông bà, cha mẹ mẫu mực – Con cháu thảo hiền.

Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người.

Gia đình – tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN