THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam 23-11
Ngày đăng 21/11/2019 | 15:12  | View count: 228

Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống trên dải đất hình chữ S. Mỗi một dân tộc đã góp vào nền văn hóa chung một sắc màu độc đáo, tạo nên một bức tranh về văn hóa Việt Nam phong phú và đa dạng. Giá trị văn hóa của một dân tộc thể hiện bản sắc của dân tộc ấy, là thước đo trình độ phát triển và thể hiện đặc tính riêng của mỗi dân tộc.

Xác định tầm quan trọng của di sản văn hóa dân tộc, cách đây 74 năm, vào ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc ngay sau khi khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Sắc lệnh số 65/SL phản ánh những tư tưởng, quan điểm rất cơ bản, sâu sắc của Nhà nước ta đối với việc bảo tồn di sản văn hóa, cho đến nay vẫn giữ nguyên ý nghĩa lý luận và thực tiễn, soi sáng cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa của đất nước. Đó là quan điểm về vai trò quan trọng của di sản văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, về tính kế thừa trong phát triển văn hóa, về trách nhiệm của Nhà nước, xã hội và mỗi công dân trong việc bảo vệ di sản văn hóa...

Xuất phát từ ý nghĩa đó và trước yêu cầu về phát triển văn hóa trong thời kỳ mới, ngày 24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 23 - 11 hàng năm là Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Quyết định của Thủ tuớng Chính phủ xác định 5 yêu cầu của Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam là: Giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; Tăng cường ý thức trách nhiệm, niềm tự hào của những người làm công tác bảo vệ, giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Hiện nay, nước ta đã có 05 di sản văn hóa vật thể, 09 di sản văn hóa phi vật thể, 03 di sản văn hóa thiên nhiên, 04 di sản tư liệu thế giới được Ủy ban Di sản Thế giới của UNESCO quyết định ghi tên vào Danh mục Di sản Văn hóa Thế giới và gần đây nhất là Quần thể danh thắng Tràng An được Ủy ban Di sản Thế giới chính thức công nhận là di sản thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam. Không chỉ có những di sản văn hóa đã được thế giới công nhận, mà trên cả nước có khoảng trên 4 vạn di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh. Trong đó, có hơn 3 nghìn di tích được xếp hạng cấp quốc gia, hơn 5 nghìn di tích xếp hạng cấp tỉnh. Cộng thêm vào đó là gần 1 nghìn di sản phi vật thể được sưu tầm nghiên cứu, lưu trữ… Những năm qua, công cuộc bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá của dân tộc đã đạt được nhiều tiến bộ. Nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể được bảo vệ và phát huy giá trị, các nghệ nhân được tôn vinh, công tác xã hội hoá được tăng cường và thu hút được đông đảo các tổ chức và cá nhân tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá./.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN