THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hoạt động của ngành Tư pháp quận Cầu Giấy năm 2019
Ngày đăng 08/01/2020 | 11:40  | View count: 170

Bám sát chương trình công tác năm và sự chỉ đạo điều hành của Sở Tư pháp, Thường trực Quận ủy, HĐND và UBND quận, ngành Tư pháp Cầu Giấy đã triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt công tác với nhiều đổi mới, sát hợp, tạo chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao, đóng góp có hiệu quả vào các công việc chung của quận.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình công tác tư pháp năm 2019, Phòng Tư pháp đã chủ động tham mưu UBND quận ban hành đầy đủ các Kế hoạch trọng tâm và chuyên đề về công tác tư pháp, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn, nghiệp vụ làm cơ sở để các phòng, ban, ngành và UBND các phường triển khai phù hợp với ngành, lĩnh vực và địa phương mình. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Tư pháp Hà Nội và các phòng, ngành thuộc quận và các phường trong triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch đề ra. Nhờ đó đã kịp thời nắm bắt ngay những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn giải quyết ngay, góp phần thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”.

Công tác kiểm tra, rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên, đảm bảo văn bản ban hành đúng thể thức, nội dung, phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan. Quận đã hoàn thành rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND quận và các phường ban hành kỳ 2014 - 2018.

Việc tham gia xây dựng và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật được thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thành phố. Quận Cầu Giấy đã phối hợp, tham gia tích cực với Sở Tư pháp trong quá trình soạn thảo “Quy chế liên thông giải quyết các thủ tục hành chính liên thông: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chí phí mai táng/hưởng mai táng phí trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Công tác theo dõi thi hành pháp luật và quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp được tăng cường. Quận đã triển khai theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Thành phố. Qua đó đánh giá đầy đủ và toàn diện về tình hình thi hành pháp luật của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn quận. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các ngành, các cấp về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Từng bước đưa công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vào nề nếp, góp phần tích cực trong quản lý, điều hành trên địa bàn quận.

Quận đã đánh giá 15 năm thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2020; 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư về hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp; 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013.

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đã bám sát mục đích yêu cầu đặt ra và thực hiện chủ động nhằm phổ biến kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân; Góp phần thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng chỉ số xếp hạng B1 và nâng cao hơn nữa trình độ pháp lý, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn quận. Quận đã thực hiện tốt việc đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong năm 2019, thông qua nhiều hình thức tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật phong phú, đa dạng và lồng ghép, gắn với đặc thù từng nơi và khu vực (đền bù, giải phóng mặt bằng, tiếp công dân, sinh hoạt tổ dân phố,…) toàn quận đã tổ chức hơn 300 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với sự tham gia của 49.045 lượt người; Cổng Thông tin điện tử quận đã đăng tải trên 130 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các bộ luật, luật mới được Quốc hội thông qua; Các điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam là thành viên; Các quy định liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp; Các văn bản liên quan đến chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Kỷ cương hành chính”; Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Thành phố và quận Cầu Giấy trong năm 2019.

Phòng Tư pháp đã tích cực phối hợp với Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật (Sở Tư pháp) tham mưu triển khai cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” theo hình thức từ “thi viết” sang “thi trực tuyến trên môi trường mạng internet”; Phối hợp với các phòng, ngành và UBND các phường tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu Dịch vụ công trực tuyến” với sự tham gia, hưởng ứng của 33.088 người (đứng ở vị trí thứ 6/30 quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội) - là năm có số lượng người tham gia dự thi cao nhất từ trước đến nay (nhiều hơn so với cuộc thi “Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015” triển khai năm 2018 là 11.593 bài). Với kết quả đó, quận Cầu Giấy được Thành phố tặng Giải Nhì tập thể.

Nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, UBND quận đã ban hành Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 20/8/2019 về triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2022” và chỉ đạo Phòng Tư pháp đã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tạo kết nối, sử dụng banner trên Cổng Thông tin điện tử quận liên kết tới Trang Thông tin phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố và trang Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật. Qua đó giúp cho người có nhu cầu tìm hiểu pháp luật có thêm cơ hội tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

Công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện theo Luật Hòa giải ở cơ sở và tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 23/11/2016 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò của các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác hòa giải các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở. UBND quận tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho các hòa giải viên. Các phường tiếp tục rà soát, kiện toàn Tổ hòa giải và xây dựng “Tổ hòa giải 5 tốt” theo hướng dẫn của Thành phố. Toàn quận hiện có 281 Tổ hòa giải với 1.269 hòa giải viên. Kết quả hòa giải thành toàn quận đạt 90% (Tổng số vụ việc thụ lý hòa giải: 196; Hòa giải thành: 177).

Quận đã tổ chức đánh giá, tổng kết 05 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn quận. Trên cơ sở đó, ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 20/8/2019 thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn đoạn 2019 - 2022” với mục tiêu nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở; Góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và nhiệm vụ chính trị của quận; Giảm số vụ việc phải đưa ra Tòa án và các cơ quan nhà nước giải quyết; tiết kiệm thời gian, chi phí của xã hội và của Nhà nước.

Quận tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp. 08/08 phường được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018.

Công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Các thủ tục hành chính lĩnh vực Tư pháp được tiếp nhận và giải quyết qua phần mềm dùng chung 3 cấp của Thành phố, đảm bảo việc giải quyết đúng hạn 100%. Công tác phối hợp giải quyết liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực hành chính tư pháp được được tăng cường. Tiếp tục triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong cấp bản sao trích lục trên địa bàn toàn quận.

Hoạt động trợ giúp pháp lý tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, phù hợp với quy định mới của Luật Trợ giúp pháp lý. Tập trung trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế (phụ nữ, trẻ em, người già cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật và những người tái hòa nhập cộng đồng). Các Tổ trợ giúp pháp lý do Hội Luật gia quận và Chi hội Luật gia các phường tổ chức đã chủ động tư vấn pháp luật cho công dân khi có nhu cầu; trong năm 2019 đã tư vấn trợ giúp pháp lý trực tiếp cho gần 300 lượt người.

PHÒNG TƯ PHÁP