THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 08/05/2020 | 17:12  | View count: 104

Thực hiện Nghi quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/ 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 27/4/2020, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản số 2129/NHCS-TDNN về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động theo Nghị quyết số 15/2020/QĐ-TTG ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là chương trình cho vay mới được triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung, các quy định về cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đã được NHCSXH cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó quy định một số quy định chung của chương trình tín dụng như sau:

1. Về đối tượng vay vốn:

Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động (sau đây gọi là khách hàng vay vốn).

2. Về điều kiện vay vốn: Khách hàng vay vốn phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên, đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ 01/4/2020 đến hết 30/6/2020; Đang gặp khó khăn về tài chính, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

-  Có tên trong Danh sách người sử dụng lao động đủ điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc được Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh (hoặc UBND cấp huyện nếu được ủy quyền) phê duyệt.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

- Có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động, có kế hoạch và cam kết trả nợ đầy đủ, đúng hạn.

3. Mức cho vay

- Mức cho vay không quá 50% mức lương tối thiểu vùng/người/tháng, tối đa trong 03 tháng (từ tháng 4 đến hết tháng 6 năm 2020).

- Mức cho vay tối đa 01 tháng của 01 khách hàng vay vốn bằng 50% mức lương tối thiểu vùng nhân (x) số người lao động bị ngừng việc có tên trong Danh sách người lao động bị ngừng việc được phê duyệt.

Mức tiền lương tối thiểu vùng căn cứ theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019. Theo đó, địa bàn quận Cầu Giấy thuộc vùng 1, tiền lương tối thiểu vùng 1 là 4,42 triệu đồng/tháng.

4. Về lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay: 0%/năm (không phần trăm).

- Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

5. Về thời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.  

6. Về đảo đảm tiền vay

Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7. Về mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được sử dụng để chi trả một phần lương ngừng việc cho người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

8. Về phương thức cho vay

- NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp đến khách hàng vay vốn.

- Số tiền khách hàng vay được NHCSXH nơi cho vay chi trả hằng tháng đến người lao động bị ngừng việc trên cơ sở Danh sách người lao động bị ngừng việc được  phê duyệt và theo đề nghị của khách hàng vay vốn.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2020.

Mọi thông tin về quy trình, thủ tục cho vay vốn đối với chương trình cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người lao động được NHCSXH Thành phố Hà Nội niêm yết công khai tại trụ sở và tại Bảng thông tin tín dụng chính sách treo trong khuôn viên UBND các phường trên địa bàn để tiện cho nhân dân trong việc nghiên cứu, tiếp cận thông tin.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH VÀ XÃ HỘI QUẬN