THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Một số điểm mới về Bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021
Ngày đăng 30/08/2021 | 09:42  | View count: 65

Ngày 07/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH (Thông tư 06/2021) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (Thông tư số 59/2015) ngày 29/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về BHXH bắt buộc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2021, trong đó có một số điểm mới như sau:

1. Về xác định mức hưởng chế độ ốm đau tối đa khi nghỉ không trọn tháng: Kể từ ngày 01/9/2021, tháng nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau được tính từ ngày bắt đầu nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau của tháng đó đến ngày trước liền kề của tháng sau liền kề. Trường hợp có ngày lẻ không trọn tháng thì mức lương hưởng chế độ ốm đau của những ngày lẻ không trọn tháng được tính theo công thức trên nhưng tối đa bằng mức trợ cấp ốm đau 1 tháng.

2. Lao động nam được hưởng trợ cấp 1 lần khi vợ sinh con: Khoản 5, Điều 1, Thông tư số 06/2021 đã bổ sung Điểm c, Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 59/2015 như sau: Trường hợp người mẹ tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì người cha được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con theo Điều 38 Luật BHXH.

3. Thay đổi mức hưởng chế độ thai sản khi sinh đôi trở lên: Kể từ ngày 01/9/2021, việc giải quyết chế độ thai sản đối với lao động nữ mang thai đôi trở lên được tính theo số con mà lao động nữ này sinh ra, không kể còn sống hay đã chết (Khoản 6, Điều 1, Thông tư 06/2021).

4. Quy định việc nghỉ phép hàng năm trùng với thời gian nghỉ thai sản: Khoản 7, Điều 1, Thông tư số 06/2021 bổ sung hướng dẫn trường hợp thời gian hưởng chế độ thai sản trùng với phép năm. Cụ thể, khi tính thời gian hưởng chế độ thai sản đối với trường hợp người lao động đang nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương theo quy định pháp luật thì thời gian trùng với thời gian nghỉ phép hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương không được tính hưởng chế độ thai sản.

5. Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh: Lao động nữ ngay sau thời gian nghỉ chế độ thai sản, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày. Khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc là khoảng thời gian 30 làm việc kể từ ngày hết hạn được hưởng chế độ thai sản mà sức khỏe của người lao động chưa phục hồi. Bên cạnh đó, Thông tư cũng bổ sung quy định: Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản thì không giải quyết chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thời gian hưởng chế độ khi sinh con.

6. Điều kiện hưởng lương hưu đối với người bị tước quân tịch hoặc danh hiệu Công an nhân dân: Người lao động thuộc đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí mà bị tước quân tịch hoặc tước danh hiệu Công an nhân dân thì điều kiện hưởng lương hưu sẽ áp dụng các điều kiện dành cho người lao động bình thường.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN