THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội đẩy mạnh cho vay nhà ở xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy
Ngày đăng 17/11/2022 | 09:08  | View count: 170

Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ là chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Các quy định về cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đã được NHCSXH cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện. Quá trình triển khai, NHCSXH Thành phố Hà Nội đã tích cực phối hợp với chủ đầu tư, các sở ban ngành và Chính quyền, Hội đoàn thể địa phương để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện cho khách hàng sớm hoàn thiện thủ tục cho vay theo quy định.

Đến nay, NHCSXH Thành phố Hà Nội đã thực hiện cho vay trên địa bàn quận Cầu Giấy được 25 trường hợp với tổng số tiền 14.210 triệu đồng với 01 món vay xây nhà và 24 món vay mua nhà ở xã hội. Với lãi suất cho vay ưu đãi do Thủ tướng Chính phủ quy định từng thời kỳ (lãi suất đang áp dụng hiện nay là 4,8%/năm), khách hàng được vay tối đa 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua; đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng. Nguồn vốn vay từ NHCSXH đã giúp cho 25 hộ gia đình có thu nhập thấp được “an cư, lạc nghiệp”, hiện thực hóa ước mơ có được nhà riêng để ở, ổn định cuộc sống.

Năm 2022, NHCSXH Thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai chương trình cho vay ưu đãi để mua, thuê mua Nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để khách hàng có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Chính phủ. Trong khi chờ các dự án nhà ở xã hội mới được triển khai hoàn thiện hồ sơ, mở bán, nguồn vốn cho vay được tập trung cho nhu cầu xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà để ở. Một số nội dung chính về chương trình cho vay cụ thể như sau:

1. Về đối tượng được vay vốn

1.1. Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng;

1.2. Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị;

1.3. Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp;

1.4. Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân và Quân đội nhân dân;

1.5. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

2 . Về đ iều kiện được vay vốn

2.1. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội

a) Các đối tượng quy định tại Điểm 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 nêu trên phải thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ;

b) Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn;

c) Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

d) Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

đ) Có Giấy đề nghị vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống;

e) Có Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư dự án mà dự án của chủ đầu tư đó có trong danh mục dự án xây dựng nhà ở xã hội thuộc chương trình, kế hoạch đầu tư nhà ở xã hội của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

f) Có vốn tự có tối thiểu bằng 20% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;

g) Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Ngân hàng cho vay, chủ đầu tư và người vay vốn phải quy định rõ phương thức quản lý, xử lý tài sản bảo đảm trong Hợp đồng ba bên.

2.2. Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

a) Các đối tượng quy định tại Điểm 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 nêu trên phải thuộc diện không phải đóng thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ;

b) Phải thực hiện gửi tiền tiết kiệm hàng tháng tại NHCSXH với thời gian gửi tối thiểu 12 tháng kể từ ngày ký Hợp đồng tín dụng với NHCSXH, mức gửi hàng tháng tối thiểu bằng mức trả nợ gốc bình quân tháng của người vay vốn;

c) Có đủ hồ sơ chứng minh về đối tượng, điều kiện thực trạng nhà ở, điều kiện cư trú và điều kiện thu nhập để được hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định;

d) Có nguồn thu nhập và khả năng trả nợ theo cam kết với NHCSXH;

đ) Có Giấy đề nghị vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân và các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng;

e) Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa phương cấp huyện nơi đăng ký hộ khẩu thường trú do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai;

f) Có phương án tính toán giá thành, có giấy phép xây dựng đối với trường hợp yêu cầu phải có giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Trường hợp có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của pháp luật thì được xem xét cho vay vốn phù hợp với thời hạn được tồn tại của công trình;

g) Có vốn tự có tối thiểu bằng 30% phương án tính toán giá thành của người vay;

h) Thực hiện bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật và quy định của NHCSXH.

3 . Về m ức cho vay

3.1. Đối với vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, mức cho vay tối đa bằng 80% giá trị Hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội;

3.2. Đối với vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở, mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay;

3.3. Mức cho vay cụ thể do NHCSXH nơi cho vay xem xét căn cứ vào nguồn vốn, khả năng trả nợ, phương án tính toán giá thành và phương án vay của người vay để thống nhất xác định mức cho vay phù hợp.

4 . Về l ãi suất cho vay

Lãi suất cho vay do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị NHCSXH cho từng thời kỳ, hiện tại là 4,8%/năm.

5 . Về t hời hạn cho vay

Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và người vay vốn thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của người vay vốn và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI