THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Thủ tục xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm

Ngày đăng 05/10/2020 | 09:33 AM  | View count: 56
Thủ tục 4: Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Trình tự thực hiện  1....

Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”

Ngày đăng 05/10/2020 | 09:31 AM  | View count: 51
Thủ tục 3: Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”,...

Quy định mới về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Ngày đăng 04/10/2020 | 10:24 AM  | View count: 225
Ngày 13/8/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên...

Hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về hộ tịch

Ngày đăng 02/10/2020 | 03:14 PM  | View count: 56
Với mục đích góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ tốt hơn yêu cầu của của công...

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:29 AM  | View count: 106
Thủ tục 2: Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Trình tự thực...

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke

Ngày đăng 02/10/2020 | 09:22 AM  | View count: 81
Thủ tục 1: Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp, hộ ...

Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS)

Ngày đăng 01/10/2020 | 10:53 AM  | View count: 656
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn...