BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Các bước tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày đăng 27/02/2021 | 15:11  | View count: 283

Tổ chức hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là một giai đoạn hết sức quan trọng trong quá trình tổ chức bầu cử. Hiệp thương được tổ chức thông qua hình thức hội nghị giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên (ở Trung ương và ở địa phương) để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân từng cấp cũng như việc lập danh sách sơ bộ và lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận được tiến hành thông qua 05 bước (trong đó có 03 lần tổ chức hội nghị hiệp thương) cụ thể như sau:

Bước 1: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất ( từ ngày 03/02/2021 đến 17/02/2021) để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử.

Ngày 03/02/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam quận Cầu Giấy đã tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026. 100% đại biểu tham dự hội nghị đã thống nhất với dự kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về số lượng giới thiệu hiệp thương ứng cử là 70 người được phân bổ cho các đơn vị theo cơ cấu khối như sau: Cơ quan Đảng (4 người), HĐND chuyên trách (5 người), UBND quận (6 người), Mặt trận và các đoàn thể quận (11 người), đại diện Ban trị sự Phật giáo quận (01 người), đại diện các cơ quan cấp phường (16 người), lực lượng vũ trang (2 người), các ngành lĩnh vực (12 người) và thành phần kinh tế khác (13 người).

Bước 2: Cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận ( từ ngày 24/02/2021 đến 11/3/2021).

Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận theo các bước sau:

- Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được giới thiệu ứng cử.

- Tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan, tổ chức, đơn vị đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử.

- Trên cơ sở ý kiến nhận xét và tín nhiệm của hội nghị cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc của người được dự kiến giới thiệu ứng cử, ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

Căn cứ vào kết quả của hội nghị ban lãnh đạo mở rộng, cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm hướng dẫn người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình được lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận làm hồ sơ ứng cử theo quy định tại Điều 35 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Chậm nhất là 17 giờ 00 ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 36 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bước 3: Tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai ( từ ngày 15/3/2021 đến ngày 19/3/2021) để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận triệu tập, chủ trì để: Lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) đối với người tự ứng cử; thảo luận kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, người tự ứng cử và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) của người tự ứng cử; nêu ra các vấn đề cần xác minh, làm rõ đối với những người ứng cử.

Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ hai phải bảo đảm số dư cần thiết để hội nghị xem xét, lựa chọn lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bước 4: Tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận và ở nơi công tác hoặc làm việc (nếu có) đối với người tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ( từ ngày 21/3/2021 đến 13/4/2021).

Hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (gồm người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử) được tổ chức tại tổ dân phố nơi người ứng cử thường trú hoặc tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì tổ chức hội nghị cử tri tại tổ dân phố nơi người ứng cử đang sinh sống. Trường hợp người ứng cử cư trú tại khu chung cư, khu đô thị chưa có tổ dân phố thì tổ chức hội nghị cử tri tại khu chung cư hoặc khu đô thị nơi người đó sinh sống để lấy ý kiến đối với người ứng cử.

Trong quá trình lấy ý kiến cử tri nơi cư trú (đối với tất các những người được giới thiệu ứng cử) và lấy ý kiến cử tri nơi công tác (nếu có) (đối với những người tự ứng cử), nếu phát sinh các vấn đề, vụ việc mà cử tri nêu ra cần phải được kiểm tra, xác minh thì việc xác minh và trả lời về các vụ việc do cử tri nêu phải được tiến hành xong chậm nhất là ngày 13/4/2021 (40 ngày trước ngày bầu cử và trước khi tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba).

Trách nhiệm xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được thực hiện theo quy định tại Điều 46 và Điều 55 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Bước 5: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba ( từ ngày 14/4/2021 đến 18/4/2021) để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận báo cáo về tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử, trong đó nêu rõ những trường hợp cần xem xét do có vụ việc cử tri nêu và danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

Danh sách giới thiệu người ứng cử trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba phải bảo đảm có số dư lớn hơn số dư quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Những trường hợp người ứng cử không đạt sự tín nhiệm của trên 50% tổng số cử tri tham dự tại hội nghị cử tri nơi cư trú thì không đưa vào danh sách giới thiệu tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, trừ trường hợp đặc biệt cần báo cáo rõ để hội nghị hiệp thương xem xét, quyết định.

Trường hợp đặc biệt là những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhưng do điều kiện công tác đặc thù ít tiếp xúc với cử tri và Nhân dân nơi cư trú nên không đạt được trên 50% tổng số phiếu tín nhiệm của cử tri tham dự hội nghị…

Hội nghị tiến hành thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân. Trường hợp không thoả thuận được thì hội nghị quyết định biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín.

Chậm nhất là ngày 23/4/2021 (30 ngày trước ngày bầu cử), Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận gửi biên bản Hội nghị hiệp thương lần thứ ba và danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận đến Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban Bầu cử quận.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN