BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Mặt trận tổ quốc quận Cầu Giấy chuẩn bị tốt nhất cho hội nghị hiệp thương lần thứ hai
Ngày đăng 08/03/2021 | 17:00  | View count: 440

Thực hiện Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân, ngày 23/02, căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ nhất, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận đã có Công văn số 09/HĐND về việc dự kiến chi tiết cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử HĐND quận khóa VI. Tổng số người được Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất phân bổ giới thiệu ứng cử: 70 người của 47 đơn vị; đạt tỷ lệ 2 lần so với tổng số đại biểu được bầu. Trên cơ sở điều chỉnh chi tiết của HĐND quận, Ban Thường trực MTTQ quận đã có văn bản thông báo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 từ ngày 24/02 đến ngày 11/3/2021.

MTTQ Quận tổ chức Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng thảo luận,giới thiệu người ứng cử

Phát huy dân chủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ trong giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu HĐND quận. Cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận. Gắn kết quả nhân sự của đại hội đảng các cấp và quy hoạch cán bộ với công tác chuẩn bị nhân sự để giới thiệu được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, uy tín, trí tuệ, có quan điểm, lập trường chính trị vững vàng, trung thành với tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp; phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có trình độ, chuyên môn, đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu, có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND; liên hệ chặt chẽ với Nhân dân lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm. Kiên quyết không giới thiệu và đưa vào danh sách ứng cử người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lợi; có tư tưởng cục bộ, bảo thủ, trì trệ; đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm; người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, để xảy ra vụ việc tham nhũng, lãng phí, mất đoàn kết; những người vi phạm quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị hoặc có vấn đề chính trị chưa được kết luận. Kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng, những người chạy chức, chạy quyền tham gia HĐND.

LĐLĐ quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác

Việc dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND quận bảo đảm dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý trong tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, cơ quan nhà nước ở cấp mình và đơn vị hành chính cấp dưới, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế trên địa bàn; có đại diện các thành phần xã hội nghề nghiệp, tôn giáo, độ tuổi đáp ứng được các yêu cầu: Đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND là phụ nữ; phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử là khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND quận. Đảm bảo đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND là người ngoài đảng không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND.  Phấn đấu đạt tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận là đại biểu trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) từ 15% trở lên trên tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND và đạt tỷ lệ từ 30% trở lên là đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021 tái cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026. Việc xác định số lượng và lựa chọn đại biểu HĐND quận phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Trong đó đặc biệt lưu ý lựa chọn những cán bộ có năng lực triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là năng lực thực thi pháp luật toàn diện trên các lĩnh vực; có khả năng sáng tạo, nhiệt huyết, làm việc có hiệu quả, có “sản phẩm” cụ thể, rõ ràng, dám đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn thử thách, có bản lĩnh, quan điểm, chính kiến rõ ràng nhằm tiếp tục tạo chuyển biến về xây dựng chính quyền địa phương gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ. Việc ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND quận, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bầu cử, bảo đảm các điều kiện thuận lợi để mọi công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo quy định của pháp luật, đảm bảo đúng tiến độ. Ủy ban Bầu cử quận trực tiếp nhận hồ sơ người ứng cử HĐND Quận khóa VI, chuẩn bị việc in sao danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người được tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử để gửi đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận để tiến hành tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai chậm nhất là ngày 19/3/2021. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba chậm nhất là ngày 18/4/2021.

MTTQ các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên làm nòng cốt, gương mẫu, đi đầu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân, người thân nghiêm chỉnh thực hiện cuộc bầu cử và các quy định của pháp luật về bầu cử. Tích cực tuyên truyền để Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, tích cực, tự giác tham gia cuộc bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp, làm cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngày 23/5, thực sự là ngày hội của Nhân dân và đạt kết quả tốt.

MẶT TRẬN TỔ QUỐC QUẬN CẦU GIẤY